1. 15129 Ústav navrhování III

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     8. n. p.
     daniela.cajova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6373

    2. Ústav zajišťuje výuku všech předmětů ateliérové tvorby, které nabízí studijní plán bakalářského a magisterského studijního programu FA.. Pedagogové ústavu se podílí rovněž na průběhu doktorských studijních programů.

     Bakalářské a magisterské studijní programy: zaměření ústavu na výuku ateliérových předmětů ovlivňuje skladbu pedagogického sboru, složeného z výrazných osobností v oblasti architektury a urbanismu. Profilace ústavu je specifikována zejména individuálními charakteristikami a profesním zaměřením jednotlivých pedagogů. Záměrně je volena různorodá nabídka spektra ateliérů ústavu z hlediska jejich zaměření na různé oblasti architektury a urbanismu i různorodého ideového a formálního přístupu k tvorbě v úrovni konceptu i vlastního designu.

     Ateliéry jsou klíčovým předmětem výuky na FA. V ateliérových projektech se studenti učí uplatnit teoretické vědomosti a znalosti získané v technických i humanitních disciplínách a nabýt schopnosti a dovednosti, nezbytné k syntéze používané při aplikaci principů a metod tvůrčího navrhování. Studenti se učí vytvořit koncept projektu, formulovat jej adekvátními výrazovými prostředky a prezentovat vlastním návrhem.

     Konzultace architektonicko-stavební části projektu zajišťují, kromě jednotlivých vedoucích ateliérů a jejich asistentů, pedagogové ústavu 523. Konzultace z oboru navrhování konstrukcí, TZB a organizace výstavby, zajišťují pedagogové ústavu 522 a 524. Konzultace z oboru zahradní a krajinné architektury, řešení dopravy, technologií atd., jsou zajišťovány externisty.

     Pedagogy ústavu a externími odborníky jsou pořádány nepovinné semináře, přednášky a exkurze. Jednotlivé ateliéry také zajišťují výuku zahraničních studentů v angličtině a francouzštině. Ústav se podílí na zahraničních aktivitách školy a realizuje vlastní zahraniční spolupráce se školou architektury EA Lyon (workshopy v letech 2005–2009 v La Tourette ve Francii). V rámci ústavu se též pořádají tématické zájezdy (bytová výstavba – Berlín 2008, Dánsko 2009, Holandsko 2010).

    3. Sekretářka ústavu

     1. Daniela Čajová
    4. Externisté


    
    


Please wait …