1. 15124 Ústav stavitelství II

     Fakulta architektury ČVUT
     Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     5.n.p.
     frydlova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6296

    2. Sekretářka ústavu

     1. Eva Frýdlová
    3. Pedagogičtí pracovníci

     JUDr. Libor Vaňous
    4. Činnost ústavu je zaměřena na oblasti: \Technická zařízení budov - zdravotní technika, vytápěcí technika a vzduchotechnika, netradiční zdroje energie, elektrotechnika a umělé osvětlení, strojní a komunální technická zařízení. \Technická infrastruktura – obslužné systémy, přenos hmot, energie a informací. Návaznosti jednotlivých staveb a jejich souborů na tyto systémy. \Stavební fyzika - tepelná technika budov, akustika, denní osvětlení a oslunění budov. \Provádění staveb a stavební management \Provádění staveb – konstrukčně výrobní systémy technologických etap stavebních objektů; souvislosti stavebně technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením; zásady organizace výstavby. Provádění dřevěných a nízkoenergetických budov. \Stavební management – orientace architekta v metodách organizace a řízení, organizace, řídící struktury, systém řízení projektových a inženýrských subjektů, podnikatelské projekty, podnikání v oblasti aktivit architekta \Ekonomie staveb a sídel - ústav poskytuje základní orientaci v ekonomických vztazích při přípravě a realizaci stavebního díla, ( právu správním, hospodářském a živnostenském při podnikání,) význam propočtů ekonomické efektivnosti v činnostech architekta, investice, investování, hodnocení investičních příležitostí při přípravě územního rozvoje a dalších fázích investičního procesu projektování, územním a stavebně správním řízení, státním dohledu a ekologii stavění \Právo - systém práva, přehled právních předpisů veřejného a soukromého práva dotýkajících se výstavby a výkonu profese. \Ústav zabezpečuje výuku v doktorském studijním programu oboru architektura a stavitelství, do činnosti členů ústavu patří vědecko-výzkumná, publikační, expertní a projektová činnost.

    
    


Please wait …