1. 15121 Ústav prostorového plánování

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     6. n. p.
     emma.sarova@fa.cvut.cz
     +420 22435 6325

    2. Ústav se zaměřuje na pedagogickou, vědeckovýzkumnou i praktickou činnost prostorového plánování jako managementu změn fyzického i sociálního prostředí. V pedagogické činnosti připravuje architekty pro činnost v oboru územní plánování. Architektům navrhujícím stavby poskytuje základní informace z oblasti územního plánování, geografických informačních systémů, ekologie, sociální ekologie a ekonomiky územního rozvoje, potřebné pro výkon jejich profese. Těžištěm pedagogického působení ústavu je magisterský a doktorský stupeň studia a celoživotní vzdělávání. Většinu výuky ústav zajišťuje v české i anglické verzi. Ústav obsahově a organizačně zajišťuje kursy celoživotního vzdělávání: \- Využití geografických informačních systémů v územním plánování \- Aplikace GIS v činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů \- Příprava ke zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti pracovníků veřejné správy na úseku územního plánování \Ústav spolupracuje s odborníky z jiných vysokých škol a dalších odborných pracovišť.
     1. Sekretářka ústavu

     2. Pedagogičtí pracovníci

     3. Vědečtí a TP pracovníci

      Ing. Daniel Franke, Ph.D.

     4. Externisté

      Ing. arch. Veronika Šindlerová
      
     1. Modul Prostorové plánování

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Rozšíření podmínek magisterského programu Architektura a urbanismus pro modul Prostorové plánování

       a) Do studijního modulu se studenti hlásí nejpozději před zahájením letního semestru 1. ročníku magisterského studia.

       b) Povinné předměty

       Následující povinně volitelné předměty magisterského studia se stávají pro přihlášeného studenta modulu Prostorové plánování povinnými:

       • Urbanismus V, VI

       • Územní plánování II, III

       • Regionální a krajinné plánování I, II

       • Prostorové struktury I, II

       • Prostorová informatika I, II

       • Sociologie a psychologie II

       • Ekologie III

       • TZB a Infrastruktura sídel III

       c) Ateliérová výuka

       Ateliér ATSS, ATVZ, ATU, ATRN musí student přihlášený do modulu Prostorové plánování absolvovat se zaměřením na tento obor.

       d) Státní zkouška

       Studenti zapsaní do modulu Prostorové plánování skládají další státní zkoušku z předmětového bloku Prostorové plánování (garant ústav 15121)

       Státní zkouška (SZ) je samostatnou částí státní závěrečné zkoušky  a koná se nejpozději v den obhajoby diplomní práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů: UP I, UP II, UP III (Územní plánování I – III), RKP I, RKP II (Regionální a krajinné plánování I – II), PRI I, PRI II (Prostorová informatika I – II), PRS I, PRS II (Prostorové struktury I – II).

       e) Diplom

       Zadání diplomního projektu musí být odsouhlaseno garantem modulu, pokud je projekt absolvován na jiném ústavu než 15121.

       Garantem studia v modulu Prostorové plánování je ústav 15121.

       1. Okruhy otázek_SZ_Prostorové plánování PDF 124 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …