1. 15120 Ústav krajinářské architektury

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     6. n. p.
     dubna@fa.cvut.cz
     +420 22435 6326

     1. 01/09

     Ukázky z ateliérové tvorby ústavu krajinářské architektury – ateliér Sitta

     1. Marika Dumková & Martin Josek & Pavel Štencl_Trojmezí 2012
     2. Marika Dumková & Martin Josek & Pavel Štencl_Trojmezí 2012
     3. Marika Dumková & Martin Josek & Pavel Štencl_Trojmezí 2012
     4. Erzë Dinarama_Treehouse 2013
     5. Jules Mousseigne_Necropolis 2014
     6. Rita Serra E Silva & Marianne Ullman & Lucas Jerry & Lucas Guyon_Kodaň 2014
     7. Vasilija Abramovic_Odense 2013
     8. Karel Loupal_Casablanca 2013
     9. Maiju Määtä a Simon Durand_Vyšehrad 2014

     Marika Dumková & Martin Josek & Pavel Štencl_Trojmezí 2012

    2. Proč studovat krajinářskou architekturu na ČVUT?

     Na to je jednoduchá odpověď: jde o obor, který má budoucnost.

     Ve světě je krajinářská architektura disciplínou, která prožívá velký rozvoj a to nejen ve vyspělých státech ale i ve státech třetího světa. Důležitost disciplíny pro kvalitu životního prostředí roste s pokračující urbanizací našeho světa. Krajinářská architektura ukazuje, jak se naše kultura setkává s přírodou.

     ČVUT nabízí zájemci studium, které spojuje znalosti a dovednosti typické pro krajinářského architekta s mnoha aspekty výuky architekta a urbanisty.

     Krajinářská architektura – nový obor na FA ČVUT

     V souvislosti s otevřením oboru krajinářské architektury od října 2015 se otevírají nové ateliéry základů navrhování, ke kterým postupně přibydou i další ateliéry zaměřené na specifická měřítka a problémy. Rozšíření na magisterské studium je plánováno v průběhu tří let. Nově přibydou i specifické předměty, které se dosud na fakultě architektury nevyučovaly. Patří sem teorie krajinářské architektury, krajinářská technologie – terénní modelace, voda, drobná architektura, krajinné úpravy a další.

     Předměty důležité pro praxi krajinářské architektury budou zajišťovány mnoha specializovanými ústavy fakulty architektury (například dějiny architektury, umění, urbanizmus a územní plánování)

     K těmto předmětům přibydou i přírodovědné předměty vyučované ve spolupráci s českou zemědělskou universitou v Suchdole. Detailní náplň studia je v tabulce.

     Ve studentech se budeme snažit kultivovat zájem o člověkem vytvářené prostředí, o společenskou a sociální odpovědnost, výtvarné a technické kvality projektů. Dalším úkolem je podporovat a učit studenty interdisciplinární spolupráci, bez které moderní praxe architektury není dnes možná.

     Profil budoucího absolventa krajinářské architektury

     Krajinářský architekt, absolvent fa ČVUT v Praze je široce vzdělaným odborníkem, jehož hlavní činností je navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny. Jednou z klíčových schopností je schopnost přinášet řešení, která se přizpůsobí časovým změnám. Absolvent oboru krajinářské architektury je obeznámen s historickými procesy v krajině a ve městě a je schopen je kreativně interpretovat. Absolvent je připraven na mezioborovou účast v plánovacích procesech, jako je zpracovávání urbanistických, regulačních a územních plánů a to buď jako člen týmu anebo jak je ve stále zvyšující se míře obvyklé v progresivních kulturních zemích, i jako vedoucí týmu specialistů. Základní znalosti architektury a urbanismu mu umožňují hrát důležitou roli v detailním programování povrchů sídel, ve velkém i malém měřítku, zejména pak v parteru. Absolvent je obeznámen s ekologickými procesy, zejména pak těmi, které jsou ovlivňovány lidskou činností.  Je schopen přinášet nové myšlenky a být informovaným tvůrcem – mediátorem mezi plánovacími procesy a veřejností. Absolvent musí mít schopnost vyjádřit kulturní a společenské ambice a potřeby společnosti a současně být advokátem udržitelnosti kvalitního životního prostředí pro budoucí generace.

      

     O ústavu krajinářské architektury

     Současný stav

     Akademický personál ústavu krajinářské architektury má široké zkušenosti v oboru krajinářské architektury doma i v zahraničí a to včetně úspěšné účasti na mezinárodních soutěžích. Ústav má mezinárodní kontakty s profesionály anebo akademiky prakticky na všech kontinentech. Tato globální perspektiva je důležitá už z toho důvodu, že ekologie, jeden ze stavebních kamenů krajinářské architektury přesahuje zeměpisné hranice. Posláním ústavu je rovněž propagovat chápání architektury jako celostní disciplíny, která kultivuje a harmonizuje prostředí vytvářené člověkem.

     Výuka krajinářské architektury

     V současné době probíhá výuka následujících předmětů pouze pro studenty architektury a urbanismu: tvorba krajiny a zahrad a dendrologie. Dendrologie zahrnuje rovněž informaci o základních technologiích používaných v krajinářských úpravách.

     Vedle výuky domácích studentů ústav provádí i výuku studentů Erasmu v Angličtině.

     Ateliér Sitta

     V současnosti jediný z více než 30 ateliérů na fakultě architektury, který je zaměřen téměř výhradně na nevolumetrickou architekturu, veřejný prostor sídel a krajinu. Atelier usiluje o stírání umělých hranic mezi jednotlivými disciplínami jako architektura, krajinářská architektura, environmentální umění, scénografie a další. Hledáme definici kooperativní ekologie. Udržitelností rozumíme i udržitelnost sociální. Mezinárodní soutěže považujeme za důležitou část debaty o charakteru a náplni veřejného prostoru a prostředí pro život vůbec. Ateliér je dvojjazyčný. Domácí studenti jsou podporováni ve snaze prezentovat projekty v angličtině. Kultivujeme komunikační schopnosti. Součástí jsou i verbální cvičení pod vedením profesionála. Realizační dokumentace projektů je předmětem rigorózních kritérií.

    3. Ateliérový workshop v Kruhu u Jilemnice

     1. Vedoucí ústavu

      1. Ing. Vladimír Sitta
     2. Sekretářka ústavu

      1. Ivana Dubná
     3. Pedagogičtí pracovníci

      1. Ing. Pavel Borusík, Ph.D.
      2. Ing. Radmila Fingerová
      3. Ing. arch. Laura Jablonská
      4. Ing. Romana Michalková, Ph.D.
      5. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
      6. Ing. Vladimír Sitta
      7. Ing. arch. Hana Špalková
      8. Ing. arch. Mikoláš Vavřín

      Hostující profesor:

      Dipl.Ing.Till Rehwaldt (D)

      Další spolupracovníci:                                                                                                                                                    

      Ing. Karel Slánský

      Ing. arch. František Gattermayer

      Ing arch.Vít Rýpar

      Ing.arch Klára Třicátníková

      Ing.jakub Hepp

      Ing.arch Jindřich Bláha     

     4. ATELIÉRY

      
     1. Předměty

     2. Krajinářská architektura

      1. KA I_Krajinářská architektura I PDF 189 KB
      2. KA II_Krajinářská architektura II PDF 224 KB
      3. KA III_Krajinářská architektura III PDF 193 KB
     3. Technologie krajinářské architektury

      1. TKA I_Technologie krajinářské architektury I PDF 205 KB
      2. TKA II_Technologie krajinářské architektury II PDF 207 KB
      3. TKA III_Technologie krajinářské architektury III PDF 207 KB
      4. TKA IV_Technologie krajinářské architektury IV PDF 208 KB
     4. Nauka o přírodě

      1. PDF 199 KB
      2. NP II_Nauka o přírodě II PDF 196 KB
      3. NP III_Nauka o přírodě III PDF 199 KB
      4. NP IV_Nauka o přírodě IV PDF 200 KB
     5. Nauka o rostlinách

      1. NR I_Nauka o rostlinách I PDF 206 KB
      2. PDF 204 KB
      3. NR III_Nauka o rostlinách III PDF 210 KB
      

    
    


Please wait …