1. 15119 Ústav urbanismu

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     6. n. p.
     dubna@fa.cvut.cz
     +420 22435 6326

    2. KONCEPCE VÝUKY

     Urbanismus (stavbu měst) a krajinářskou architekturu je třeba chápat jako silnou architektonickou disciplínu s vazbou jak na architekturu, tak na územní (prostorové) plánování. Aktuálními tématy urbanismu jsou: způsob života ve městech a na venkově, formování a strukturování veřejného prostoru jako stavby a erudice architekta v celém procesu rozvoje, proměny a ochrany sídel a jejich částí.

     Koncepce výuky ústavu urbanismu je postavena na "procesním" způsobu, tzn. na postupu kopírujícím proces poznávání daného předmětu zájmu ve smyslu: „Co to je - proč to je - Jaké to má být - Jak k tomu dojít".

     Výuka je tedy uspořádána v těchto učebních blocích:

     1. Předmět a jeho projevy - TYPOLOGIE (U I – Prostředí, U V – Soubory staveb)
     2. Příčiny vzniku a trvání projevů - VÝVOJ (U II – Vývoj)
     3. Proměna předmětu – TEORIE (U III – Teorie, U VI - Tendence)
     4. Proces vedoucí k proměně – NAVRHOVÁNÍ (U IV – Navrhování, U VII - Procesy)

     PRIORITY VÝZKUMU

     1. Úkoly současného urbanismu a současné krajinářské architektury (interpretace oborů, jazyk a pojmy, porozumění procesům, cesty k uskutečňování dohody …)
     2. Typologie urbanistické a krajinářské tvorby (vývoj forem a významů, standardy, regulace, právní prostředí …)
     3. Vztah sociálního a urbánního prostředí (identita a vnímání sídla, kognitivní psychologie a způsoby vnímání, chápání a interpretace sídla a osídlené krajiny, prostředí z hlediska forem chování …)
     4. Bydlení v procesu ekonomických a společenských přeměn (formy nájemného bydlení, příměstské a venkovské bydlení, sociální bydlení, nové formy …)
     5. Veřejný prostor ve vztahu k jeho reálnému užívání (formy a významy, vegetace, proměny, nové tendence …) 
     6. Infrastruktura města (urbánní formy reflektující realitu a vývoj technologických toků, integrace do veřejného prostoru včetně zapojení vegetace, udržitelnost systémů …)
     7. Udržitelné sídlo („globální sídlo“, informační společnost, vývojové trendy a tendence, odhad trajektorií, nové formy, projevy funkcí …)
     1. Vedoucí ústavu

      1. prof. Ing. arch. Jan Jehlík
     2. Sekretářka ústavu

      1. Ivana Dubná
     3. Externisté

      Ing. arch. Matyáš Sedlák
     4. Doktorandi

      Ing. arch. Dominik Aleš

      MSc.Arch Kateřina Čechová

      Ing. Radmila Fingerová

      Ing. arch. Anna Háblová

      Ing. arch. Kateřina Hroncová

      Ing. arch. Jan Jaroš

      doc. Ing. arch. Radek Kolařík

      Ing. arch. Veronika Kommová

      Ing. Marcela Koukolová

      MgA. Jarin Krouz

      Ing. arch. Diana Kunešová

      Ing. arch. Filip Landa

      Ing. arch. Dmytro Nikitin

      Mgr. Anton Ostakh

      Ing. arch. Tomáš Richtr

      Ing. arch. Vít Rýpar

      Ing. arch. Josef Smutný

      Mgr. Lucie Stejskalová

      Ing. arch. Aleš Valder

      MgA. Petra Vlachynská

      
     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

      

    
    


Please wait …