1. 15114 Ústav památkové péče

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
     7. n. p.
     girsavac@fa.cvut.cz
     +420 22435 6350
     +420 22435 6351

     1. Činnost ústavu je zaměřena na výuku památkové péče jak v poloze teoretické discipliny, tak jako praktické činnosti směřující k poznání, ochraně a obnově památek se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dědictví. Pozornost je věnována též kultivované prezentaci stavebního díla minulosti a citlivému vstupu soudobé architektury do historického prostředí. Příprava architektů pro poučené, kultivované a odpovědné zacházení s historickými stavbami se rozvíjí ve čtyřech základních rovinách. Jde zejména o:

      • systematické rozkrývání hodnotového potenciálu kulturního dědictví a porozumění jeho roli v současném životě 
      • vytváření předpokladů pro kompetentní identifikaci hodnot historických staveb 
      • objasnění vztahu mezi vlastnostmi konkrétní stavby a jejího prostředí a konceptem její obnovy 
      • rozvíjení znalosti historických materiálů a konstrukcí, odpovídajících postupů obnovy a zejména tradičních konstrukcí a technologií. 

      Přednášky, cvičení i ateliéry poskytují základy profesní přípravy jak pro úkoly tvůrčí povahy v praxi: v oboru poučený architekt univerzálního zaměření, architekt restaurátor (památkový architekt), ale i pro významné role na poli vědeckém a v procesu úředním. Jde o ty oblasti, kde se setrvale projevuje nedostatek kvalifikovaných odborníků (architekt badatel, architekt památkář, architekt úředník v legislativním procesu). Studenti mohou pracovat ve dvou přidružených komplexních ateliérech architektů Václava Girsy a Petra Hrůšy.

      Ateliéry ústavu jsou zaměřeny na úlohy, tématicky související s péčí o historický stavební fond (poučený a citlivý přístup k historickému dědictví) včetně úloh, zaměřených na novou výstavbu v historickém prostředí.

      Doktorské studium
      Společný předmět zájmu – historické stavební dílo – předurčuje směr nejvýznamnější spolupráce s Ústavem teorie a dějin architektury FA ČVUT (513), a to jak návazností témat přednášek a cvičení, tak při výchově specializovaných odborníků v doktorském studiu. Významná je spolupráce s dalšími pedagogickými pracovišti, odbornými institucemi i vědeckými pracovišti.

      Tvůrčí či vědeckou aktivitou a přehledem členů pedagogického sboru v oblasti péče o historické dědictví je zajištěna aktuálnost předávaných poznatků i soulad se soudobými trendy v oboru.

      Ústav 514 zajišťuje podíl na následujících studijních programech:

      1. Bakalářský a magisterský studijní program Architektura a urbanismus, studijní obor Architektura
       V rámci těchto programů zajišťuje výuku památkové péče a souvisejících předmětů včetně ateliérové výuky 
      2. Modul Památková péče v rámci Mgr. programu navazujícího
       Nabídka specializovaného programu k prohloubení průpravy v oblasti metodiky oboru, v oblasti výzkumu historického stavebního díla i jeho obnovy (konzervace a restaurování). Na výuce se podílejí ústavy 513 a 514, garantem Modulu je ústav 514.
       Pozor !!! Studenti modulu PP, kteří neabsolvovali předmět PP-I v rámci bakalářského studia jej musí absolvovat v magisterském programu jako povinný distanční předmět v rámci kreditů, přidělených na povinně volitelné předměty Pozor !!! Studenti modulu PP musí zpracovat semestrální projekty v některém z atelieru Ústavu 15114 (Girsa, Hrůša) 
      3. Doktorský studijní program
       Specializovaný doktorský program, zahrnující témata z oblasti poznání a obnovy historického stavebního fondu (spolu s ústavem 513) 3501V004 Dějiny architektury a rekonstrukce památek 
      4. Spolupráce na předmětech ústavu 513
       Participace pedagogů ústavu na výuce v předmětech ústavu 513 (Historické stavby a sídla I – Lidová architektura) 
      5. Výuka v cizím jazyce (angličtina) – v rámci Mgr. programu navazujícího, programu Erasmus a doktorského studijního programu Výuka památkové péče v rozsahu základních témat oboru s důrazem na dějiny památkové péče a její teorii, včetně seznámení se strukturou péče o historické dědictví v evropském kontextu (charty a mezinárodní úmluvy).
      
     1. Oznámení

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     2. Sekretářka ústavu

      1. Mgr. Gabriela Thompson

      E-mail: gabriela.thompson@fa.cvut.cz

     3. Pedagogičtí a vědečtí pracovníci

      Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

      Doc. PhDr. Josef Štulc

      

    
    


Please wait …