1. Magisterský studijní program

      
     1. Koordinátorka magisterského studia

      1. Ing. arch. Veronika Kastlová

      kastlver@fa.cvut.cz
      +420 22435 6394
      +420 737 709 103

     2. Promoce absolventů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. 27. 6. 2018 dopoledne v Betlémské kapli

       Slavnostní promoce absolventů, kteří úspěšně obhájí svůj diplomový projekt, se uskuteční ve středu 27. 6. 2018 dopoledne v Betlémské kapli. Pokud se absolventi budou chtít promoce zúčastnit, je nutné, aby účast potvrdili nejpozději do 20. 6. 2018 na studijním odd. FA ČVUT u pí. Křenové, kde zároveň obdrží písemnou informaci o průběhu promoce. Bez potvrzení účasti nelze organizačně zajistit slavnostní předání diplomů jednotlivým absolventům.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Komise pro obhajoby diplomních projektů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. 13. 6. 2018 od 9:30 hod

       1. Komise_obhajoby_studijní program Architektura a urbanismus PDF 67 KB
       2. Komise_obhajoby_studijní program Design PDF 45 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Diplomová práce - letní semestr 2017-18

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Aktuální dokumenty

       Prosíme používejte aktuální dokumenty označené letním semestrem 2017/2018. Prostudujte kompletní přehled o průběhu semestru 00_DP_prubeh diplomniho semestru.

       1. 01_DP_přihláška DOC 28 KB
       2. 02_DP_zadání DOC 29 KB
       3. 03_DP_A+U_kniha portfolio PDF 222 KB
       4. 03_DP_DESIGN_portfolio PDF 107 KB
       5. 04_DP_výstavní_plakáty PDF 88 KB
       6. 05_DP_prohlášení autora DOC 55 KB
       7. DP_BP_Zverejnovani_v_systemu_KOS PDF 568 KB
       8. 00_průběh_DESIGN PDF 154 KB
       9. 00_průběh_A+U PDF 77 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Diplomová práce - zimní semestr 2017-18

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Aktuální dokumenty

       Prosíme používejte aktuální dokumenty označené zimním semestrem 2017/2018. Prostudujte kompletní přehled o průběhu semestru 00_DP_prubeh diplomniho semestru.

       1. 00_průběh_architektura PDF 189 KB
       2. 01_DP_přihláška DOC 27 KB
       3. 02_DP_zadání DOC 28 KB
       4. 03_DP_A+U_kniha portfolio PDF 130 KB
       5. 03_DP_DESIGN_portfolio PDF 107 KB
       6. 03_DP_výstavní_plakáty PDF 82 KB
       7. 04_DP_prohlášení autora DOC 54 KB
       8. DP_BP_Zverejnovani_v_systemu_KOS PDF 549 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     6. Diplomová práce

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Odevzdání

       Termín odevzdání diplomových prací je uveden v časovém plánu akademického roku stejně jako den jejich obhajoby. DP se odevzdávají centrálně za celou fakultu. Práce převezmou referentky studijního oddělení a označí je razítkem studijního oddělení.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Obsah, všeobecné podmínky, obhajoba

       Diplomová práce (DP) pro obor Architektura

       Diplomová práce je architektonický nebo urbanistický projekt, popřípadě teoretická práce.


       Diplomová práce (DP) pro obor Průmyslový design

       Diplomová práce je návrh designu průmyslových či spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény.

       Všeobecné podmínky (DP) (platí pro studijní obory Architektura i Průmyslový design)

       Podmínkou pro zahájení DP je zápis (přihláška) ve stanoveném termínu a získání nejméně 92 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v magisterském studiu.Přesné písemné zadání diplomové práce vypracuje vedoucí DP společně se studentem nejpozději do dvou týdnů po zahájení semestru, ve kterém je práce zpracovávána, a předloží je k odsouhlasení děkanovi FA. Součástí zadání je také stanovení rozsahu práce. U teoretické práce je stanovena základní teze a způsob i rozsah jejího vědeckého zpracování. Tematický okruh diplomového práce může být studentovi zadán již jeden rok před plánovaným zahájením v rámci diplomového semináře.


       Obhajoba diplomové práce (ODP) (platí pro studijní obory Architektura i Průmyslový design)

       Podmínky pro vykonání ODP:

       - úspěšné vykonání všech SZ z předmětových bloků,

       - vypracování diplomové práce v termínech stanovených časovým plánem akademického roku,

       - posouzení DP vedoucím práce a jedním oponentem (odborníkem z praxe) navrženým vedoucím DP,

       - splnění požadovaných 120 kreditů studijního programu.

        

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     7. Státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Součásti státní závěrečné zkoušky

       Součásti SZZ:
       - státní zkouška z předmětových bloků (SZ)
       - obhajoba diplomové práce (ODP)

       Státní zkouška (SZ) - studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura

       Předmětové bloky:

       Architektura a urbanismus (garant ústav 15119)

       Stavební management (garant ústav 15124)

       Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

       SZ Architektura a urbanismus – předměty U IV (Urbanismus IV), UP I (Územní plánování I), TZI (TZB a infrastruktura sídel I), do AR 2016-17 TKZ I (Tvorba krajiny a zahrad I), od AR 2017-18 KA I (Krajinářská architetura I) - změna názvu předmětu, obsah zůstává, NS V (Nauka o stavbách V)

       SZ Stavební management – předměty PAM II (Provádění a stavební management II), EKON (Ekonomie staveb a sídel), P (Právo)

       Státní zkouška povinná pro studijní moduly:

       Studenti zapsaní do modulu Zahradní a krajinná architektura (ZKA) skládají další státní zkoušku z předmětového bloku Zahradní a krajinná architektura (garant ústav 15120)

       Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomní práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů: KA I, KA II, KA III (Krajinářská architetura I-III, do AR 2016-17 Tvorba krajiny a zahrad I, II a IV), DEN I, DEN II (Dendrologie I a II), Technologie KA I (do AR 2016-17 Dendrologie III), Technologie KA II (do AR 2016-17 Tvorba krajiny a zahrad III), RKP I, RKP II (Regionální a krajinné plánování I a II)

       Studenti zapsaní do modulu Památková péče (PP) skládají další státní zkoušku z předmětového bloku Památková péče (garant ústav 15114)Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomní práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů: PP II, PP III Památková péče II, III), SHP I, SHP II, SHP III (Stavebně historický průzkum I – III), HS I, HS II, HS III (Historické stavby a sídla I – III)

       Studenti zapsaní do modulu Prostorové plánování (PrP) skládají další státní zkoušku z předmětového bloku Prostorové plánování (garant ústav 15121)

       Státní zkouška je samostatnou částí SZZ a koná se nejpozději v den obhajoby diplomní práce. Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů: UP I, UP II, UP III (Územní plánování I – III), RKP I, RKP II (Regionální a krajinné plánování I – II), PRI I, PRI II (Prostorová informatika I – II), PRS I, PRS II (Prostorové struktury I – II).


       Státní zkouška - studijní program Design, obor Průmyslový design

       Předmětové bloky:

       Design (garant ústav 15150)

       Designérská praxe a management (garant ústav 15124)

       Podmínkou vykonání SZ je úspěšné ukončení stanovených předmětů:

       SZ Design - TD (Teorie designu), TA I (Teorie architektury a estetika I), ND III (Nauka o designu III), ID II (Interiér výstavnictví a design II)

       SZ Provádění a management - EM I, EM II (Ekonomie a management I a II), PD (Právo), MT V (Materiály a technologie V)

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Zapisování na státní zkoušky

       V termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku, podá student na studijním oddělení písemnou přihlášku na SZ s ohledem na termíny SZ, které jsou pro daný semestr vypsány v komponentě KOS. Ve třetím týdnu semestru budou tyto předem zveřejněné termíny v komponentě KOS otevřeny pro zápis na vybraný termín.

       Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů. V jednom dni lze skládat pouze jednu SZ.

       Nedostaví-li se student ke zkoušce v termínu, na který byl přihlášen bez řádné omluvy, je klasifikován stupněm „F (nedostatečně) “.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      
     1. Rozvrhy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Rozvrhy LS 2017-18, obor Architektura

       1. AU_10.semestr_LS_2017-18 XLS 31 KB
       2. AU_8.semestr_LS_2017-18 XLS 44 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Rozvrhy LS 2017-18, obor Průmyslový design

       1. D_8.semestr_LS_2017-18 XLS 45 KB
       2. D_10.semestr_LS_2017-18 XLS 40 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      [CAL]

      Kalendář

      Pro tento měsíc nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
      

    
    


Please wait …