1. Kurzy celoživotního vzdělávání

    2. Celoživotní vzdělávání na FA ČVUT se řídí zákonem č. 111/98 Sb. v platném znění a Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT. Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona.

     1. Studium jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů

      Jedná se o studium jednotlivých předmětů obsahově i kreditově shodných s předměty studijních plánů akreditovaných studijních programů FA. Účastníci CŽV absolvují předměty za stejných podmínek jako studenti řádného studia. Účastníkem CŽV může být pouze osoba, která není zároveň řádným studentem FA.

      Pro přijímání cizinců, kteří chtějí studovat v českém jazyce platí §49, odst.2 Zákona o vysokých školách. Připravenost uchazeče studovat jednotlivé předměty v rámci CŽV v českém jazyce se prokazuje:

      • Maturitní zkouškou z jazyka českého nebo slovenského,

      • nebo Osvědčením o vykonání zkoušky minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ Vyhláška č. 348/2008 Sb. vydaným Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT nebo Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

      Žádost o přijetí formou písemné přihlášky podávají zájemci spolu s uvedením vybraných předmětů na studijní oddělení FA paní Janě Říhové nejpozději do konce prvního týdne semestru. Na seznamu vybraných předmětů musí být vyjádření souhlasu vyučujícího/garanta předmětu se zapsáním příslušného předmětu (přihláška je umístěna na webových stránkách FA).

      S každým účastníkem CŽV bude uzavřena smlouva, ve které bude stanovena částka za absolvování vybraných předmětů. Výše poplatků za absolvování jednotlivých předmětů je stanovena na 1100Kč,- za 1 kredit.

      Úhrada stanovené částky musí být provedena před zahájením studia na účet číslo: 19-5505650247/0100, VS 148. Poté bude vydán průkaz účastníka CŽV a na vyžádání bude zajištěna karta hosta (100Kč).

      V případě přijetí do řádného studia mohou být na základě písemné žádosti děkanem uznány absolvované předměty v rámci CŽV, které byly hodnoceny klasifikačním stupněm A, B nebo C, až do výše 60% celkové kreditové zátěže daného studijního programu.

      

    
    


Please wait …