1. Bakalářský studijní program

     1. Koordinátorka bakalářského studia

      1. Ing. arch. Veronika Kastlová

      kastlver@fa.cvut.cz
      +420 22435 6394
      +420 737 709 103

     2. Koordinátorka ZAN

      1. doc. Ing. Michaela Brožová
     3. Krajinářská architektura: Krajinářská architektura

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Charakteristika, profil absolventa

       1. Charakteristika studijního programu_Profil absolventa PDF 100 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Státní zkouška z tematických okruhů, obor Architektura

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Termíny LS 2017-18

       pátek 6. 4. 2018

       pátek 20. 4. 2018 

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     5. Státní zkouška z tematických okruhů, obor Architektura - rozdělení do komisí

     6. Státní závěrečné zkoušky bakalářských programů

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Součásti státní závěrečné zkoušky

       Součásti SZZ:

       • státní zkouška (SZ) z tematických okruhů
       • obhajoba bakalářské práce (OBP)

       Státní zkouška (SZ) z tematických okruhů - studijní program Architektura a urbanismus, obor Architektura

       Tematické okruhy:

       • Nauka o stavbách a Urbanismus (garant ústav 15118)
       • Dějiny architektury (garant ústav 15113)
       • Pozemní stavitelství (garant ústav 15123)

       Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků:

       • okruh Nauka o stavbách a urbanismus - předměty NS I, NS II, NS III, NS IV (Nauka o stavbách I – IV), U I, U II (Urbanismus I, II)
       • okruh Dějiny architektury - předměty DA I, DA II, DA III, DA IV, DA V (Dějiny architektury I – V), PP I (Památková péče I)
       • okruh Pozemní stavitelství - předměty PS I, PS II, PS III, PS IV, PS V (Pozemní stavitelství I – V), NK I, NK II (Nosné konstrukce I, II),   TZI I (TZB a infrastruktura sídel I)

       Celkem 20 předmětů.


       Státní zkouška (SZ) z tematických okruhů - studijní program Design, studijní obor Průmyslový design

       Tematické okruhy:

       • Dějiny umění, designu a techniky
       • Nauka o designu, stavbách a interiéru
       • Konstrukce, materiály a technologie

       Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení následujících 3 předmětových bloků:

       • okruh Dějiny umění, designu a techniky – předměty DU I, DU II (Dějiny umění I, II), DD I, DD II (Dějiny užitého umění a designu I, II), DT (Dějiny techniky), DA IV, DA V (Dějiny architektury IV, V)
       • okruh Nauka o designu, stavbách a interiéru – předměty NS I (Nauka o stavbách I), ND I, ND II (Nauka o designu I, II), ID I (Interiér, výstavnictví, design I)
       • okruh Konstrukce, materiály a technologie – předměty K I, K II (Konstrukce I, II), MT I, MT II, MT III, MT IV (Materiály a technologie I – IV)

       Celkem 17 předmětů.

       Státní zkouška (SZ) z tematických okruhů - studijní program Krajinářská architektura, obor Krajinářská architektura

       Tematické okruhy:

       • Krajinářská architektura a urbanismus (garant ústav 15120)
       • Dějiny architektury a umění (garant ústav 15113)
       • Materiály a technologie (garant ústav 15120)

       Podmínkou pro vykonání SZ je úspěšné ukončení 3 předmětových bloků:

       • okruh Krajinářská architektura a urbanismus - předměty KA I, KA II, KA III (Krajinářská architektura I-III), U I, U II (Urbanismus I, II) – 5 předmětů
       • okruh Dějiny architektury a umění - předměty DA IV, DA V (Dějiny architektury IV – V), DU I, II (Dějiny umění I, II), PP I (Památková péče I) - 5 předmětů
       • okruh Materiály a technologie - předměty Dendrologie I, Dendrologie II (platí od AR 2018-19),  TKA I, TKA II, TKA III, TKA IV (Technologie krajinářské architektury I-IV), TZI I (TZB a infrastruktura sídel I), - 6 předmětů, od AR 2018-19 7 předmětů

       Celkem 16 předmětů, od AR 2018-19 17 předmětů.

       Přihlašování a průběh SZ (platí pro studijní obory Architektura, Krajinářská architektura i Průmyslový design)

       Nejpozději dva týdny po začátku každého semestru budou vypsány termíny SZ. Student, který absolvuje všechny předepsané předměty ze všech tematických okruhů, podá na studijním oddělení písemnou přihlášku na konkrétní termín SZ (součástí přihlášky je i žádost o případné uznání SZ). Z termínu, na který se student přihlásí, se lze odhlásit jen ze závažných důvodů.

       Při státní zkoušce bude student zkoušen pouze z předmětových bloků, ve kterých byl v některém z předmětů klasifikován více než dvěma známkami „D“ nebo známkou „E“.

       V předmětových blocích, ve kterých byl student klasifikován v jednotlivých předmětech známkami „A“, „B“, „C“ a maximálně dvěma známkami „D“ a celkový průměr všech známek v příslušném bloku je maximálně 2,00, bude studentovi uznána známka, která je aritmetickým průměrem všech získaných známek v příslušném bloku.

       Uznání SZ (platí pro studijní programy Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura i Design)

       Na žádost studenta může děkan FA uznat SZ:

       • s hodnocením „A“ (výborně) - pokud student v uvedených 20-ti/17-ti předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 1,50 a nebyl z žádného z nich klasifikován „D“ ani „E",
       • s hodnocením „B“ (velmi dobře) - pokud student v uvedených 20-ti/17-ti předmětech dosáhl aritmetického průměru nejvýše 2,0 a byl pouze v jednom z nich klasifikován „D“ nebo „E".

        

        

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      [CAL]

      Kalendář

      Pro tento měsíc nejsou v kalendáři vloženy žádné události.
      
     1. Aktuálně

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     2. Bakalářská práce

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Odevzdání

       Termín odevzdání bakalářských prací je uveden v časovém plánu akademického roku stejně jako den jejich obhajoby. BP se odevzdávají centrálně za celou fakultu. Práce převezmou referentky studijního oddělení a označí je razítkem studijního oddělení.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Obsah, všeobecné podmínky, obhajoba

       Bakalářská práce (BP) pro obor Architektura                                                                                                                    
       Bakalářskou prací je realizační projekt (dokumentace pro stavební povolení), který dále rozpracovává studii (předmět ateliér ATZBP) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru vypracoval studii pro bakalářskou práci (předmět ateliér ATZBP).

       Bakalářská práce (BP) pro studijní program Krajinářská architektura

       Bakalářskou prací je projekt, který dále rozpracovává studii (předmět ateliér AT III) vypracovanou v některém z ateliérů FA. Vedoucím bakalářské práce je pedagog, u kterého student v předchozím semestru vypracoval studii pro bakalářskou práci (předmět ateliér AT III – studie pro BP).

       Bakalářská práce (BP) pro obor Průmyslový design                                                                                                               
       Bakalářská práce je samostatný jednosemestrální projekt, ve kterém student prokazuje komplexní schopnosti designérské práce včetně samostatného přístupu k tvorbě. Předmětem bakalářské práce mohou být následující témata: design průmyslových a spotřebních výrobků, design nábytku pro interiéry nebo mobiliáře pro venkovní prostory, design stavebních výrobků nebo prvků drobné architektury, design dopravních prostředků nebo strojů a zařízení, design interiérového prostoru, výstavy nebo scény.  

       Všeobecné podmínky (BP) (platí pro studijní obory Architektura, Krajinářská architektura i Průmyslový design)
       Podmínkou pro zahájení BP je zápis (přihláška) ve stanoveném termínu a získání nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu. Bakalářskou práci lze vypracovávat v průběhu akademického roku, a to v termínech uvedených v časovém plánu akademického roku. Písemné zadání předá studentovi vedoucí BP v den zahájení práce. Součástí zadání je i stanovení rozsahu práce.

       Obhajoba bakalářské práce (OBP) (platí pro studijní obory Architektura, Krajinářská architektura i Průmyslový design). 
       Podmínky pro vykonání OBP:
       - úspěšné vykonání SZ z předmětových bloků,
       - vypracování BP v termínech stanovených časovým plánem akademického roku,
       - posouzení BP vedoucím práce a jedním oponentem (z řad pedagogů FA, jiné fakulty nebo odborníků z praxe) navrženým vedoucím BP,
       - splnění 180 požadovaných kreditů studijního programu.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     3. Nově od AR 2015/2016

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. zadání pro bakalářskou práci

       Nově je požadováno písemné zadání BP (najdete v dokumentech ke stažení). Do 14 dnů od začátku semestru studenti předají originál na studijní oddělení. Dokument bude součástí složky studenta při obhajobách. Zadání má student k dispozici ke dni zahájení práce na BP, na rozdíl od průvodního listu, který je určen pro průběžnou práci v semestru, konzultace a závěrečné potvrzení konzultanty.

       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     4. Obhajoby bakalářských prací

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     5. Rozvrhy

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      1. Rozvrhy LS 2017-18, jazyky

       Od AR 2017-18 se na FA nevyučuje italština.

       1. výuka jazyků_LS_2017-18 XLS 45 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      2. Rozvrhy LS 2017-18, obor Krajinářská architektura

       1. KA_4.semestr_LS_2017-18 XLS 97 KB
       2. KA_6.semestr_LS_2017-18 XLS 41 KB
       3. KA_2.semestr_LS_2017-18 XLS 154 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      3. Rozvrhy LS 2017-18, obor Architektura

       1. AU_4.semestr_LS_2017-18 XLS 55 KB
       2. AU_6.semestr_LS_2017-18 XLS 42 KB
       3. AU_2.semestr_LS_2017-18_oprava XLS 180 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      4. Rozvrhy LS 2017-18, obor Průmyslový design

       1. D_2.semestr_LS_2017-18 XLS 48 KB
       2. D_4.semestr_LS_2017-18 XLS 41 KB
       3. D_6.semestr_LS_2017-18 XLS 38 KB
       ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      

    
    


Please wait …