1. 518NS5D Nauka o stavbách V

     Semestr
     7
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinně volitelný
     Studijní programy
     B 8208 Design: Průmyslový design
     Ústavy
     15118 Ústav nauky o budovách
    2. Garant předmětu

     1. doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

     Vyšší, celoměstská, regionální a nadregionální infrastruktura – velké, technologicky a provozně náročné stavby mají své vlastní zákonitosti tvorby: výjimečný urbanistický dopad, komplikované provozní vazby, etapovitost výstavby, neobvyklé konstrukce, určující vliv provozní technologie. Je kladen důraz na znalost a pochopení principu fungování staveb.

    3. OBSAH PŘEDMĚTU

     Zdravotnické stavby

     přednášející Doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

     Historický vývoj typologické sklady zdravotnických staveb. Zastavovací plán nemocnice, její části a vzájemný vztah. Vyšetřovací a léčebný komplement (univerzální ošetřovací jednotka, filtry u operačních sálů, JIP, RTG, ambulance), hospodářská část, doprava. Současné realizace a rekonstrukce. Humanizace nemocnic.

     podklady: přednášky a skripta Zdravotnické stavby – (Fořtl)

     Lázeňské stavby

     přednášející Ing. arch. David Belko, Ph.D.

     Komplexní lázeňská léčba, vodoléčba – vodoléčebný sál a buňkové koupele, nové trendy a současné realizace.

     podklady: přednášky a disertační práce Lázeňská péče - vývoj, trendy, procedury (Belko)

     Školské stavby

     přednášející Doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

     Terciální stupeň škol, s jeho specifickými potřebami a zařízeními pro péči o studenty, přednáškové sály, laboratoře. Problematika velkých areálů.

     podklady: přednášky a skripta Školské stavby (Stýblo)

     Obchodní centra

     přednášející Doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

     Nákupní středisko jako fenomén konce 20. století, jeho specifické potřeby, provozní a komunikační řešení. Problematika velkých areálů a jejich propojení nákupními mally jako kvaziveřejnými prostory. Vztah nákupního střediska a osídlení, včetně dopravy a parkování i provozně ekonomickými zásadami formujícími hmotové řešení, zejména preferenčním užívání jednotlivých úrovní ve vztahu k terénu.

     podklady: přednášky

     Dopravní stavby

     přednášející Doc. Ing. arch. Patrik Kotas

     Veřejná komunikační síť - základní principy trasování silnic a dálnic, mosty, protihluková ochrana. Formy zklidnění městských komunikací, městské komunikace jako architektonický prostor, pěší zóny kombinované s městskou hromadnou dopravou, bezbariérovost v systému veřejné dopravy.

     Městská hromadná doprava - autobusové zastávky a autobusová nádraží, tramvaje, tramvajové tratě, zastávky a uzly, metro a městská železnice

     Železnice - základní kategorie, principy trasování v krajině a v sídelních útvarech, typy prostorového uspořádání železničních zastávek a nádraží a jejich urbanistické souvislosti, železniční mosty a tunely, horské tratě, vývojové tendence v železniční dopravě, vysokorychlostní železniční systémy (TGV, ICE), nekonvenční dráhy.

     podklady: přednášky a skripta Dopravní stavby (Kotas)

     Sportovní stavby

     přednášející Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

     Velké sportovní areály, stadiony a haly - půdorysný a prostorový tvar velkokapacitních hledišť, velkoprostorové konstrukce (typy konstrukcí, zdůvodnění použitých konstrukcí – hlediska architektonická, funkční, ekonomická, konstrukční zásady a přednosti konstrukcí).

     podklady: přednášky, učebnice Sportovní stavby (Navrátil, Mudra, Malý) a skripta Občanské stavby – Sportovní stavby (Paroubek, Navrátil)

     UKONČENÍ PŘEDMĚTU

     Ukončení formou zkoušky. Zkouška je prováděna písemnou formou, test se skládá z otázek z jednotlivých typologických okruhů (forma esejové otázky, kreslení typologických schémat, poznávání staveb, ...)

     1. NS V_prednasky PDF 30 KB
     2. NSV - zkouska popis PDF 20 KB

    
    


Please wait …