1. 517NS5 Nauka o stavbách V

     Semestr
     7
     Přednášky
     2
     Cvičení
     0
     Kredity
     2
     Jazyky výuky
     český
     Klasifikace
     zk
     Typ
     povinný
     Studijní programy
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústavy
     15118 Ústav nauky o budovách
    2. garant předmětu

     1. doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

     Vyšší, celoměstská, regionální a nadregionální infrastruktura – velké, technologicky a provozně náročné stavby mají své vlastní zákonitosti tvorby: výjimečný urbanistický dopad, komplikované provozní vazby, etapovitost výstavby, neobvyklé konstrukce, určující vliv provozní technologie. Je kladen důraz na znalost a pochopení principu fungování staveb.

    3. Ve středu 15.11.2017 proběhne v rámci předmětu NSV přednáška ing. arch. Juhy (ateliér DOMY) na téma Hybridní operační sály.

     OBSAH PŘEDMĚTU

     Zdravotnické stavby

     přednášející Doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

     Historický vývoj typologické sklady zdravotnických staveb. Zastavovací plán nemocnice, její části a vzájemný vztah. Vyšetřovací a léčebný komplement (univerzální ošetřovací jednotka, filtry u operačních sálů, JIP, RTG, ambulance), hospodářská část, doprava. Současné realizace.

     podklady: přednášky a skripta Zdravotnické stavby – (Fořtl)

     Lázeňské stavby

     přednášející Ing. arch. David Belko, Ph.D.

     Komplexní lázeňská léčba, vodoléčba – vodoléčebný sál a buňkové koupele, nové trendy a současné realizace.

     podklady: přednášky a disertační práce Lázeňská péče - vývoj, trendy, procedury (Belko)

     Školské stavby

     přednášející Doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

     Terciální stupeň škol, s jeho specifickými potřebami a zařízeními pro péči o studenty, přednáškové sály, laboratoře. Problematika velkých areálů.

     podklady: přednášky a skripta Školské stavby (Stýblo)

     Obchodní centra

     přednášející Doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo

     Nákupní středisko jako fenomén konce 20. století, jeho specifické potřeby, provozní a komunikační řešení. Problematika velkých areálů a jejich propojení nákupními mally jako kvaziveřejnými prostory. Vztah nákupního střediska a osídlení, včetně dopravy a parkování i provozně ekonomickými zásadami formujícími hmotové řešení, zejména preferenčním užívání jednotlivých úrovní ve vztahu k terénu.

     podklady: přednášky

     Dopravní stavby

     přednášející Doc. Ing. arch. Patrik Kotas

     Veřejná komunikační síť - základní principy trasování silnic a dálnic, mosty, protihluková ochrana. Formy zklidnění městských komunikací, městské komunikace jako architektonický prostor, pěší zóny kombinované s městskou hromadnou dopravou, bezbariérovost v systému veřejné dopravy.

     Městská hromadná doprava - autobusové zastávky a autobusová nádraží, tramvaje, tramvajové tratě, zastávky a uzly, metro a městská železnice

     Železnice - základní kategorie, principy trasování v krajině a v sídelních útvarech, typy prostorového uspořádání železničních zastávek a nádraží a jejich urbanistické souvislosti, železniční mosty a tunely, horské tratě, vývojové tendence v železniční dopravě, vysokorychlostní železniční systémy (TGV, ICE), nekonvenční dráhy.

     podklady: přednášky a skripta Dopravní stavby (Kotas)

     Sportovní stavby

     přednášející Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

     Stadiony a haly - půdorysný a prostorový tvar velkokapacitních hledišť, velkoprostorové konstrukce (typy konstrukcí, zdůvodnění použitých konstrukcí – hlediska architektonická, funkční, ekonomická, konstrukční zásady a přednosti konstrukcí).

     Využitelnost staveb pro OH, stavby dočasné pro významné sportovní události. Mobilní konstrukce zastřešení a hracích ploch.

     podklady: přednášky, učebnice Sportovní stavby (Navrátil, Mudra, Malý) a skripta Občanské stavby – Sportovní stavby (Paroubek, Navrátil)

     UKONČENÍ PŘEDMĚTU

     Ukončení formou zkoušky. Zkouška je prováděna písemnou formou, test se skládá z otázek z jednotlivých typologických okruhů (forma esejové otázky, kreslení typologických schémat, poznávání staveb, ...)

     1. PŘEDNÁŠKY NS V DOCX 12 KB

    
    


Please wait …