1. Sociální a kulturní vývoj evropské společnosti od počátku evropské kultury po současnost a jeho vazby na vývoj architektury. Zrod moderní vědy a nového obrazu světa: osvícenství a projekt moderní doby, od tradiční stavovské, feudální společnosti k moderní občanské společnosti, novodobá společnost a změny v její sociální skladbě, 19. století – první fáze industrializmu, růst horizontální i vertikální mobility obyvatelstva, populační vzestup a koncentrace přírůstku obyvatelstva do měst. Krize a typologie přestavby měst. Základní typologie staveb industriální společnosti 19. století: stavby petrifikující národní a sociální identitu novodobých národních států (parlamenty, burzy, národní muzea, divadla ad.); inženýrské stavby – továrny, komunikační sítě (nádraží, železnice). Technické inovace – filosofická a sociologická sebereflexe industriální společnosti 19. století (pozdní německé osvícenectví, Marx, Nietzsche, pozitivismus atd.) I. světová válka a krize občanské společnosti – dovršení programu moderny – filosofické a sociologické diagnózy vývoje 20. století (industriální a postindustriální věk, moderna a postmoderna, informační společnost).
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Filosofie a sociologie

    2. Sylabus předmětu Filosofie a sociologie

     1. filosofie_a_sociologie PDF 129 KB

    
    


Please wait …