1. Výuka směřuje k orientaci v problematice badatelské práce v oblasti dějin stavební kultury. Je založena na seznámení s teoretickou rovinou problematiky a na převedení obecné polohy probíraných témat do roviny konkrétních metodologicky podnětných příkladů volených s přihlédnutím k převažujícímu zaměření konkrétní sestavy doktorandů. (Příklady probíraných témat: Forma a funkce, Jazyk architektury, Architekt stavebník- stavitel, Vztah ke stavebnímu dědictví a další). Od frekventantů se očekává aktivní účast a průběžná příprava na předem avizovaná témata. Předmět se zakončuje rozpravou, v níž doktorand rozebere otázku souvztažnosti probíraných témat se zaměřením své práce.
     1. 01/01

     Sylabus předmětu Dějiny architektury

    2. Sylabus předmětu Dějiny architektury

     1. dejiny_architektury PDF 125 KB

    
    


Please wait …