1. doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 737
     +420 22435 6358
     1. nar.
      - 1967, Praha

      vzdělání:
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 1985 - 1990 (Ing. )
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2007 (Doc)

      působení:
      - Památkový ústav středních Čech, 1991-1997 (terénní památkář)
      - samostatně stavebně historické průzkumy (převážně hloubkové s podrobnou dokumentací), od 1995
      - studijní pobyty v Něměcku - Můnster, Bad Windsheim, 1996 a 1997 (Nadace Alfred Toepfer Stiftung)
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 1991 - 1992 stážista, od 1992 odborný asistent , od 2008 docent

      specializace:
      - studium obytné typologie středověku a raného novověku; historické konstrukce; stavebněhistorický průzkum a souvislosti s  problematikou památkové péče

      hlavní publikace - od r. 1995

      podíl na publikacích vyšlých tiskem
      - Wilfried Koch, Evropská architektura - encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost, 1998 (podíl na odborné úpravě textu překladu z německého originálu).
      - Kolektiv, Encyklopedie českých tvrzí I-III., Argo 1998-2005 (zpracování 24 hesel).
      - Zdeněk Dragoun - Jiří Škabrada - Michal Tryml, Románské domy v Praze, Praha 2002 (publikovány výsledky průzkumu 2 domů, zpracovaných M. R.)

      články publikované v odborném tisku (výběr)
      - Vít Jesenský - Michael Rykl, Hloubkový stavebně - historický průzkum v památkové praxi, in: Dějiny staveb - sborník příspěvků, přednesených na konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 2001.
      - Michael Rykl, Die Feste Litovice und ihre Holztube, in: Jahrbuch fúr Hausforschung 51 – Arbeitskreis  fůr Hausforschung, Bad Sobernheim 2001, s.107-122.
      - Michael Rykl, Příklady vytápění na stavbách 14. stol., in: Svorník I, 2003, s. 101-127.
      - Michael Rykl, Různá okna v téže době na jednom domě, in: Svorník II, 2004, s.181-192.
      - Michael Rykl, Hloubkový SHP  a dokumentace. Poznámky k praxi mezioborové disciplíny., in: Svorník 4, 2005, s. 79-100.
      - Daniel Burger - Michael Rykl, Die Raumstruktur der Burg  Karls IV, in: Burg  Lauf.  An der Pegnitz, Ein Bauwerk Kaiser Karls IV, 2006, s. 35-66
      - Michael Rykl - Jan Beránek, Výstavný středověký dům čp. 234/I  na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek  XIII - 1, 2006, s. 3-34
      - Michael Rykl, Klenuté světnice, in: Svorník 5, 2007, s. 279-308.
      - Michael Rykl, Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, 2007, s.33-70.
      - Michael Rykl, Obytná část disposice středověké tvrze v Čechách, in: Svorník 6, 2008, s. 33-68.
      - Michael Rykl - Petr Horský, Týnec nad Labem - dva životy jedné tvrze, in: Dějiny staveb, 2008, s. 143-154.
      - Michael Ryk, Die Feste Týnec n. Labem (Elbeteinitz) als Beispiel der Raumanordnunng einer böhmischer Feste und deren Wandlung, in: Burgen und Schlösser 4, Braubach 2008, s. 250-261.

      stavebně-historické průzkumy (shp) - nepublikované elaboráty (seznam lokalit, výběr)
      - Žatec, čp. 341, předměstský dvůr
      - Komorní Hrádek, okr. BN, " Starý" a "Nový zámek
      - Popovice, okr. BN, tvrz - zámek čp. 1
      - Brnky, okr. PH, areál zámku a býv. dvora
      - Býv. kostel sv. Maří Magdaleny v Praze na Malé Straně, dnes čp 387/III
      - Velké Horky (okr. MB) – podrobný průzkum věže a paláce tvrze
      - Malešov, okr. KH, průzkum tvrze (hradu)
      - Praha 1- Malá Strana, stavebně historický a archeologický průzkum paláce Harbuval-Chamaré, Sněmovní ul. Čp. 171/III
      - Praha 1, Nové Město, dům Pštrosova čp. 1895/II
      - Praha 1, Staré Město, středověký dům čp. 509/I v Havelské ul.

      

      

    
    


Please wait …