1. prof. PhDr. Pavel Kalina, PhD.

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 734
     +420 22435 6355
    2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     V současné době nejsou vložena žádná oznámení.

     1. vzdělání:

      - Filosofická fakulta UK v Praze, estetika a dějiny umění, 1985-1989 (PhDr.)
      - Central European University v Praze, filosofie a dějiny umění, 1993-1994
      - kandidátská disertace v Akademii věd České republiky v oboru teorie a dějiny výtvarných umění, 1995 (CSc./PhD)

      habillitace:


      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2001 (Doc.)
      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2008 (Prof.)

      působení:

      - Fakulta architektury ČVUT v Praze, od 1994

      - Jihočeská universita, od 1994

      knižní publikace:

      Praha 1310-1419. Kapitoly z dějin vrcholné gotiky, Libri, Praha 2004.
      Dějiny středověké architektury, Nakladatelství ČVUT, Praha 2005.
      Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Academia, Praha 2009.

      Praha 1437-1610. Kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře, Libri, Praha 2011.

      - Umění a mystika. Od Hildegardy z Bingen k abstraktnímu expresionismu, Academia, Praha 2013.

      Články ve vědeckých časopisech a sbornících:

       

      Příspěvky  k  výkladu architektonické skulptury na Svatovítské katedrále, Umění XL, 1992, s.108-123.

      Beweinung Christi  im Ambit der  Strakonitzer Johanniterkommende, Umění XLI, 1993, s.161-167.

      Ukřižovaný z baziliky Nanebevzetí  Panny Marie na Strahově, Umění XLI, 1993, s.287-295.

      Cordium  penetrativa. An  Essay on  Iconoclasm and  Image Worship  around the Year 1400, Umění XLIII, 1995, s.247-257.

      The  “Přemyslovský”  Crucifix  of Jihlava. Stylistic  Character  and  Meaning  of  a  Crucifixus  dolorosus, Wallraf-Richartz-Jahrbuch LVIII, 1996, s.35-64 (spoluautor: Ivana Kyzourová).

      Mater et  Sponsa. Einige Bemerkungen zur  Kunst der Zisterzienser in  Böhmen, Cîteaux. commentarii cistercienses  XLVII, 1996 (Les Cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Actes du colloque de Kutná Hora 9-13 juin 1992), s.313-327.

      Symbolism  and   Ambiguity  in  the   Work  of  the   Vyšší  Brod (Hohenfurth) Master, Umění XLIV, 1996, s.149-166.

      The Bechyně Crucifix and Its  Place in the Development of Central European Art  at the Beginning  of the 16th  Century, Umění XLIV,  1996, s.245-260.

      Peter  Parler’s Innovations  in St.Vitus’s  Cathedral in  Prague, Acta Polytechnica XXXVII, 1997, s.63-72.

      Maria - Ecclesia - Anima. Ke vztahu obrazu a slova ve středověké kultuře,Bibliotheca StrahoviensisIII, 1997, s.2 67-274.

      Duchovní chrám českých básníků 19. století, v: Tomáš Vlček (ed.),Julius Zeyer. Texty, sny, obrazy, Vodňany 1997, s. 71-79.

      Was Peter Parler a Sculptor?,  Acta polytechnica XXXVIII, 1998, č. 1, s. 65-75.

      Albrecht Dürer’s Lamentation from The Small Passion, Umění XLVI, 1998, č.3, s. 201-211.

      Přemyslovský krucifix a středoevropská plastika 1.poloviny 14. století, v: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 24-26.

      Tradice a inovace: k ikonografii bolestných krucifixů, v: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 27-29.

      Umění a mystika v první polovině 14. století, v: Ivana Kyzourová (ed.), Přemyslovský krucifix a jeho doba, kat. výst. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově 1998, s. 30-37.

      The Last Judgement of Rožmberk: Vision, Fear and Mandala Symbolism in the Late Middle Ages, Umění XLVII, 1999, s. 33-44.

      Nowy nagrobek sw.Wojciecha w katedrze sw.Wita w Pradze, Ochrona zabytków LIII, 2000, č. 2, s. 194-198.

      Alberti, Michelangelo a tyranie řádu: poznámky k Bitvě s kentaury, in: Proměny řádu. Sborník konference a katalog výstavy, Praha, Národní galerie 2000, s. 25-30.

      Cruzifixus dolorosus: zur Forschungslage und zur Begriffsbestimmung, mit einem Exkurs zum späten Michelangelo, Umění XLIX, 2001, s. 398-409.

      Color faciei: Court Aesthetics, Franciscan Theology, and Sculptor’s Pride in the Tombstone of Margaret of Brabant by Giovanni Pisano, TheSource. Notes in the History of Art  XXI, č. 2, Winter 2002, s. 1-5.

      Giovanni Pisano, the Dominicans, and the Origin of the Crucifixi dolorosi,  artibus et historiae 47 (XXIV), 2003, s. 83-103.

      Ke gnómónickému rozměru gotické architektury. Světlo ve středověku. Mezi mystikou a experimentální vědou, in: Jiří Zemánek (ed.), Ejhle, světlo! Katalog výstavy Brno, Moravská galerie 2003, s. 196-207.

      Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period, Umění LII, 2004, č. 2, s. 123-135.

      Geometria, prospettiva e luce nella cattedrale di S. Vito a Praga  e loro rapporto con la scienza medievale, in: Agostino de Rosa (ed.), Tra Luce e Ombra. Seminario Internazionale di Studi, Venezia 25 e 26 novembre 2004, Università Iuav di Venezia, Padova 2004, s. 223-231.

      La prima ricezione del De re aedificatoria di Leon Battista Alberti nel Regno Boemo, Nuova Corvina XII, 2004, s. 59-70.

      Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky, The Source. Notes in the History of Art XXIV, č. 3, 2005, s. 38-42.

      Leon Battista Alberti a Benedikt Ried, in: Ladislav Daniel – Jiří Pelán – Piotr Salwa – Olga Špilarová (ed.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc 17.-18. října 2003, Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 33-44.

      Byl Michelangelo mystik? Teologické texty XVII, 2006, č. 3, s. 164.

      Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověku a renesance, in: Aleš Mudra – Markéta Ottová (ed.), Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha, Karlova Univerzita  2006, s. 441-456.

      Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 2006, s. 321-330.

      Klenební technika Benedikt Rieda, in: Svorník 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historických průzkumů 6.-9.6.2006 v Louce u Znojma. Klenby, Praha 2007, s. 107-118.

      Pražský hrad za Bohuslava Hasištejnského, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy Praha, Správa Pražského hradu 2007, s. 35-43 (další texty a katalogová hesla průběžně v katalogu).

      Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie (Ut certatura videatur: Bohuslav Hasištejnský and Italy), Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie LXI, 2007, č. 1-2, s. 51-57.

      The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague, in: Peter Martyn (ed.), The City in Art, Warsaw 2007, s. 3-10.

      Funkční a prostorová struktura Starého královského palace za Benedikta Rieda, Svorník VI, 2008, s. 215-223.

      Architecture and Memory: St Vitus Cathedral in Prague and the Problem of the Presence of History, in: Jiří Fajt – Andrea Langer (ed), Kunst als Herrschaftsinstrument, Berlin 2009, s. 150-156.

      A Bastard Renaissance? Benedikt Ried, Master IP, and the Question of renaissance in central Europe, in: Jaynie Anderson (ed.), Crossing cultures: conflict, migration, and convergence, Melbourne 2009, s. 199-202.

      European Diplomacy, Family Strategies, and the Origin of Renaissance in Eastern and Central Europe, artibus et historiae XXX, 2009, č. 60, s.173-190.

      Renesance nebo “renesance” ve střední Evropě?, Historická Olomouc XVII, 2009, s. 15-24.

      Sv. Patrik versus sv. Vít: sociální strategie a instituční změna při dostavbě katedrály sv. Víta v Praze a výstavbě katedrál v Melbourne a New Yorku, Pavel Kladiwa (ed.), Sborník z konference Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009, s. 237-248.

      in opere gotico unicus: The Hybrid Architectures of Jan Blažej Santini-Aichl and the Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia, Umění LVIII, 2010, č. 1, s. 42-56.

      Tři tváře gotiky: Wohlmut, Santini, Mocker, Svorník VIII, 2010, s. 15-22.

      Benedikt Ried, národnostní otázka a problém „mizejícího architekta“ v dějinách, in: Jaroslav Havrlant – Jan Mareš – Martin Vostřel (ed.), Poohří 1. Sídla – správa – společnost, Louny 2011, s. 180-189.

      Francesco Giorgio di Martini e Benedikt Ried, in: Corado Bozzoni – Augusto Roca De Amicis (ed.), Colloqui d´Architettura 2, Roma 2011, s. 49-70.

      Princip kontinuace a dilatace v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Žatci, in: Jaroslav Havrlant – Jan Mareš – Jiří Matyáš – Martin Vostřel (ed.), Poohří 2. Sídla – správa – společnost, Žatec 2012, s. 152-159.

      Nádraží v nelineárním městě, in: Benjamin Fragner – Tomáš Skřivan (ed.), Pražská nádraží ne/využitá, Praha 2012, s. 30-33.

      Josip Plečnik a proměna sakrálního prostoru mezi světovými válkami, in: Jiří Horský (ed.), Josip Plečnik a sakrální architektura první poloviny 20. století, Praha 2012, s. 14-17.

      Transforming Historical Towns: Challenge or Tragedy?, International Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies 2012, č. 3 (http://tuengr.com).

      Giovanni Pisano, Ltd?. In: György Szönyi – Csaba Maczelka (ed.), Centers and Peripheries in European Renaissance Culture, Szeged 2012, s. 185-196.

      Hericiis et leporibus: Giovanni Bellini´s St Jerome in Washington and the Idea of the Hermit´s Life in Italy and Central Europe in the Early 16th century, Umění LX, 2012, č. 5, s. 346-362.

      Carlo Fontana, Domenico Martinelli, and Georg Adam II of Martinitz: Architectural Design, Architectural Collaboration and Aristocratic Representation Around 1700, Umění LXIII, 2015, č. 1-2, s. 34-54.

      Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 2015, LXXV, č. 3, str. 261–264.

      C. G. Jung a Hermann Hesse: Umění, terapie a zdroje tvorby, Psychoterapie 2015, č. 3, s. 155-62.

      Space and Time: Some remarks on restorations of medieval Churches in 17th and 18th-Century Bohemia, in: Augusto Roca De Amicis – Claudio Varagnoli (ed.), Alla Moderna. Antiche chiese e rinnovamenti barocchi: una prospettiva europea / Old churches and baroque renovations: a european perspective. Atti del Convegno tenuto all’Accademia Nazionale di San Luca, Roma il 4 ottobre 2013, Roma 2015, s. 193-214.

      The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague, Umění LXV, 2017, č. 1, s. 26–36.

      Rec.: Maurizio Rizzi, Mascariniana / Leonardo Paris - Maurizio Rizzi - Augusto Roca De Amicis, Con piu difficolta: la scala ovale di Ottaviano Mascarino nel palazzo del Quirinale, Umění 2017, č. 5-6, s. 579-582.

      Carlo Fontana and Bohemia: architect’s vision and builder’s reality around 1700, in: Giuseppe Bonaccorso – Francesco Moschini (ed.), Carlo Fontana 1638-1714. Celebrato architetto, Roma 2017, s. 233-239.


      Individuální granty mj. od Harvard University Center for Renaissance Studies at Villa I Tatti, Florencie (1999), Center for Advanced Studies in Visual Arts of the National Gallery, Washington, D.C. (2008), GA ČR (2005, 2009).
      Přednášky v zahraničí: TU Athény, IUAV Benátky, RWTH Cáchy, Jagellonská univerzita Krakov, TU Mnichov, La Sapienza Řím, Oxford University, Epoka University, Tirana.

      

      

    
    


Please wait …