1. Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.

     vědeckovýzkumný pracovník

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice

     Místnost 443
     +420 22435 6368
     1. Informace

      Pracovní zařazení: Doktorand
      Obor: Urbanismus a územní plánování
      Ústav: urbanismu (15119)
      Školitel: doc. Ing. arch. Jan Jehlík
      Studuje od: 2008

      Téma výzkumu: Vnitřní periferie

      Cíl výzkumu:  Cílem výzkumu je ověření hypotézy, zda-li jsou nově postavené soubory staveb (zvláště pak obytné soubory) vnitřními periferiemi města. To znamená, jak jsou začleněny do struktury města a jak jsou uspořádány a tvarovány jejich veřejné prostory ve vztahu k orientaci a pohybu člověka v nich. Výzkum je prováděn metodami Space Syntax (www.spacesyntax.org), založenými na Configurational Theory of Space od B. Hilliera,  J. Hanson et al.

      Vzdělání: 2001-2008 FA ČVUT v Praze, diplom u prof. J. Bočana; 2005-2006 FA TU Delft

      Působení: Jiran Kohout architekti s.r.o.; Ing. arch. Bohumil Teplý; Kraaijvanger - Urbis, Rotterdam; Ing. arch. Tomáš Pejpek
      Specializace: architekt

      Vybrané realizace: Územní plány Samawah, Khidher, Rumaitha, Balad, Nahrawan, Abaychi (Irák) - spoluator (JKA s.r.o. - M. Kohout, Z. Jiran); Specializované studie pro města Samawah, Khidher, Rumaytha, Balad, Nahrawan, Abaychi; Studie rozšíření kapacit Slovanského gymnázia v Olomouci - spoluautor (B. Teplý), Rekonstrukce MŠ Jílkova, Praha 6 - spoluautor (B. Teplý)

      Granty:

      2010 - 2012 - interní grant SGS ČVUT

      2011 - Úspěšný řešitel grantu FRVŠ (529/2011 MŠMT): Obytné soubory - internetová databáze

      2009 - 2011 Doktorský grant SUBA - Udržitená výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel (GA ČR 103/09/H095)

      
      

    
    


Please wait …