1. Vědecko-umělecká rada

    2. Vědecko – umělecká rada FA je samosprávný akademický orgán, její členové reprezentují všechny hlavní pedagogické, vědecké, výzkumné a umělecké činnosti pěstované na FA.

     Vědecko – umělecká rada zejména projednává dlouhodobý záměr FA, schvaluje studijní programy na FA, projednává habilitace docentů, předkládá Vědecké radě ČVUT návrhy na jmenování profesorů, navrhuje udělování vědeckých hodností a potvrzuje učitele a oponenty v doktorských studijních programech.

    3. Externí členové

     prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
     Ing. arch. Milan Körner, CSc.
     prof. akad. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.
     prof. Ing. arch. Petr Pelčák
     Ing. arch. Josef Pleskot
     Ing. Zdeněk Sendler
     Ing. Josef Šanda

    4. Čestní členové

     prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
     Ing. arch. Naděžda Goryczková
     prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.


    
    


Please wait …