1. Operační program Praha – Adaptabilita

     1. Název projektu: Architektura

      Název: Architektura
      Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33304
      Program: Operační program Praha – Adaptabilita
      Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
      Žadatel: České vysoké učení technické v Praze  
      Výše schválené podpory: 4 861 093,96 Kč

      Projekt je určen ke zkvalitnění a rozvoji jednotlivých slabých míst a zároveň posílení silných stránek výuky programu Architektura a urbanismus a programu Design na Fakultě architektury ČVUT. Je v souladu s několika body Bílé knihy, s požadavky směrnice EU 84/385/EEC, přímo vychází z více dokumentů a doporučení komise UIA a UNESCO pro architektonické vzdělávání, naplňuje Boloňskou deklaraci podporou mezinárodní spolupráce studentů a učitelů a koresponduje s doporučujícími dokumenty České komory architektů a její Autorizační rady a pracovní komise pro vzdělávání.

      Cílů projektu bude dosaženo těmito kroky:

      • Zavedení nové koncepce výuky, jejíž cílem bude pochopení vývoje různých druhů staveb ve vztahu k potřebám a vývoji společnosti a hledání funkčních, technických, estetických, sociologických, ekologických i ekonomických souvislostí, ovlivňující vývoj staveb.
      • Propojení teoretické a praktické výuky.
      • Implementace nových IT do vzdělávacího systému.
      • Rozšíření a podpora e-learningové formy studia.
      • Vzdělání pedagogů v IT.
      • Rozvoj spolupráce škol architektury na mezinárodní úrovni (státy EU).
      • Realizace mezinárodních vědeckovýzkumných workshopů.
      • Individualizace vzdělávání nadaných žáků.
      • Posilování schopnosti empatie studentů v občanské společnosti.
      • Pomoc zrakově postiženým.
      • Zohlednění a vnímání potřeb pohybově postižených.

      Harmonogram: zahájení realizace: 1.2.2011, ukončení realizace: 31.5.2013

     2. Ke stažení

      1. Fondy EU - Architektura (CZ.2.17/3.1.00/33304) PDF 91 KB
      2. KA 2: Rešerše PDF 6 MB
      3. KA 4: Průběžná zpráva PDF 125 KB
      4. KA 5: Bariéry 2011 – fotografie PDF 861 KB
      5. KA 5: Bariéry 2011 – prezentace v rámci NS1 PDF 87 KB
      6. KA 5: Mapování přístupnosti PDF 77 KB
      7. KA 5: Workshop: Konverze průmyslových staveb PDF 3 MB
      8. KA 5: Workshop: Flexibilita užívání bytu PDF 151 KB
      9. KA 5: Workshop: Sociální bydlení PDF 4 MB
      10. KA 5: Přednáška: Sociální bydlení XPS 12 MB
      11. KA 5: Workshop: Komunik. prostor ve školách PDF 327 KB
      12. KA 5: Workshop: Stárnutí populace PDF 338 KB
      13. KA 5: Workshop: Corporate Identity - přednáška PDF 956 KB
      14. KA 5: Workshop: Corporate Identity - projekt PDF 625 KB
      15. KA 6: Obnova děkanství Nymburk - Majerníková PDF 2 MB
      16. KA 6: Obnova děkanství Nymburk - Kolářová PDF 1 MB
      17. KA 6: Aalto - Pallasmaa PDF 3 MB
      18. KA 6: Vybraná fotodokumentace hapestetická PDF 322 KB
      19. KA 6: Dějiny techniky PDF 4 MB
      20. KA 6: Povrch - materiál - vizualita PDF 2 MB
      21. KA 6: Historická architektura pro zrak. postižené PDF 322 KB
      22. KA 8: Jeppe A. Andersen PDF 157 KB
      23. KA 8: Jeppe A. Andersen – záznam přednášky PDF 277 KB
      24. KA 8: Vladimír Sitta PDF 3 MB
      25. KA 8: Současná krajinářská architektura PDF 6 MB
      26. KA 8: Vladimír Sitta – záznam přednášky PDF 268 KB
      27. KA 8: Tore E. Bergaust PDF 4 MB
      28. KA 8: Hal Moggridge PDF 2 MB
      29. KA 9: Výsledky kurzu Photoshop I PDF 481 KB
      30. KA 9: Výsledky workshopu 2 PDF 1 MB
      31. KA 9: Výsledky workshopu 2 PDF 471 KB
      32. Odkazy na kurzy MOODLE PDF 101 KB
      
     1. Název projektu: Architektura bydlení

      Název: Architektura bydlení
      Registrační číslo:  CZ.2.17/3.1.00/34101 
      Program: Operační program Praha – Adaptabilita
      Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
      Žadatel: České vysoké učení technické v Praze  
      Výše schválené podpory: 3 993 365,10 Kč 

      Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění doktorského a bakalářských studijních programů na Fakultě architektury ČVUT. Navazuje na již realizovaný projekt OPPA „Architektura“, je ale jinak zaměřen - dotýká se jen jedné úzké části studijních programů a pouze v problematice bydlení. V návaznosti na společenské, technologické, ekonomické a ekologické proměny posledních 10 let je zapotřebí podrobně přepracovat tuto část výuky a intenzivně ji promítnout do přípravy budoucích architektů, urbanistů a designérů.

      Formy staveb pro bydlení totiž odrážejí nejnázorněji formy společenské strukturace. Podrobná znalost staveb pro bydlení a obytného prostředí, promítnutá do inovované výuky, je proto základem pro uvědomělou tvorbu udržitelného prostředí obecně.

      Projekt je určen pro studenty bakalářských studijních programů a také pro doktorandy Fakulty architektury ČVUT, cílovou skupinou jsou i pedagogové, kteří budou učit inovovanou výuku. Podpořeno v projektu bude 500 studentů bakalářského studia, 40 studentů doktorského studia a 20 pedagogů.

      Cíle projektu jsou následující:

      • 1. Inovace předmětu Navrhování staveb II - Obytné budovy
      • 2. Zkvalitnění výuky v oboru památková péče
      • 3. Inovace výuky prvního ročníku Základy architektonického navrhování a Základní ateliér
      • 4. Zlepšení mezipředmětových vztahů
      • 5. Koncept udržitelného rozvoje ve výuce
      • 6. Inovace předmětu Ekologie (doktorský studijní program)
      • 7. Konzervace a obnova stavebních památek jako součást koncepce udržitelného rozvoje
      • 8. Historie bydlení - mezi udržitelností a inovací
      • 9. Urbanismus obytného města
      • 10. Inovovat výuku předmětu Design v Městském prostoru
      • 11. Inovovat systém výukových stáží

      Harmonogram: zahájení realizace: 01.05.2012, ukončení realizace: 28.02.2014

     2. Název projektu: Architektura a praxe

      Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36034
      Program: Operační program Praha – Adaptabilita
      Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
      Žadatel: České vysoké učení technické v Praze  
      Výše schválené podpory: 2 314 052,98 Kč 

      Ze zjištěné potřeby studentů a pedagogů, dále na základě společenské objednávky vyjádřené různými dokumenty a podle znění výzvy byl stanoven hlavní cíl projektu. Tímto cílem byla inovace současných studijních programů bakalářského, magisterského i doktorského studia ve vybraných předmětech směrem k praxi, aby studenti bezproblémově uspěli na trhu práce - a to zapojením externích spolupracovníků a zahraniční spoluprací.

      Z projektu jsme realizovali:

      • účast českých expertů z praxe (především z významných architektonických kanceláří, ale i developerů, ekonomů a právníků) na inovaci teoretické části výuky, kdy doplní výuku svými praktickými zkušenostmi,
      • účast těchto českých špičkových architektů z praxe i na inovaci praktické části výuky (na plnění studijních úkolů a tvorbě prací studentů),
      • spolupráci s tuzemskými organizacemi, např. Pražskou organizací vozíčkářů,
      • zavedení nejmodernější metody Building Information Modeling (BIM-Informační model budovy) do výuky,
      • praktické workshopy,
      • větší spolupráci se zahraničními univerzitami a účast jejich pracovníků na inovované výuce fakulty (z univerzit v Nizozemí, Německu, Itálii a Velké Británii),
      • u bakalářských studijních programů navíc inovaci výuky s cílem posílit jejich profesní orientaci.

       Inovací proběhly tato části výuky:

      • Bc. studijního programu B3501 Architektura a urbanismus, v předmětu č. ATZBP Ateliér-studie pro bakalářskou práci, a předmětu č. ATBP Ateliér-Bakalářská práce, Bc. studijního programu B8208 Design, celkem 405 Studentů
      • Mgr. programu Architektura a urbanismus: Architektura, předmět č. 519UZN Urbanismus VII., celkem 51 studentů,
      • Ph.D. studia P 3501 V003 Architektura a urbanismus: Architektura, stavitelství a technologie, P3501 V010 Architektura a urbanismus: Urbanismus a územní plánování a P 3501 V007 Architektura a urbanismus: Architektura - teorie a tvorba, celkem 44 studentů.

       Projekt realizovali pracovníci Fakulty architektury ČVUT a externí odborníci tuzemští i zahraniční.

      

    
    


Please wait …