1. Knihovna Ústavu urbanismu

     1. Knihovna Ústavu je prozatím umístěna v zasedací místnosti č. 664. K prezenční výpůjčce mají studenti a pedagogové k dispozici starší i nejnovější literaturu z teorie a dějin urbanismu, dále knihy z oblasti typologie, dendrologie, krajinné architektury a pragensií. 

      1. Foto: Rostislav Zapletal

      Foto: Rostislav Zapletal

     2. Historie knihovny

      Existence knihovny zřejmě úzce souvisí se založením samotného Ústavu urbanismu.  Ústav pro stavbu měst zřídil na Fakultě architektury roku 1925 Antonín Engel, žák Otty Wagnera a autor velkorysé koncepce zástavby Dejvic. Jako „suplent“ byl tou dobou pověřen vedením ústavu Alois Mikuškovic (ředitelem ústavu od roku 1938). Právě Mikuškovicovým razítkem jsou pak opatřeny nejstarší knihy fondu.

      V poválečném období se stal hlavním pokračovatelem Aloise Mikuškovice Jindřich Krise, který po něm ústav vedl. Krise je znám především jako autor návrhu zástavby pankrácké pláně, jež se však podstatně odklonila od jeho záměru, a také svým přátelstvím s francouzským urbanistou Robertem Auzellem, který pro změnu koncipoval proslulou osu La Défanse a navíc Krisemu daroval řadu svých knih o stavbě měst. Dnes jsou součástí knihovny.

      Větší soubory zastupují spisy LeCorbusiera a z českých autorů pak Jiřího Hrůzy a Emanuela Hrušky. Hruškův oddíl je obzvláště důležitý, protože tento český architekt a urbanista patří k těm málo známým, přestože stál u zrodu Ústavu pro stavbu měst při Masarykově akademii práce a Ústavu stavby měst na bratislavské technice.

      Členové Ústavu urbanismu se již delší dobu pokouší o obnovení jeho knihovny alespoň v prezenční formě. Prvním krokem je elektronizace knihovního fondu a druhým krokem pak nákup obstojného množství nových knih o urbanistické tématice.

      Ambicí ústavu je pořádat v knihovně krátká setkání nad novými tituly nebo také zvát k přednáškám autory nových knih o urbanismu. 

      
     1. Otevírací doba knihovny

      Knihovna Ústavu urbanismu je spravována z knihovny ústavů 15113, 15114 a VCPD (místnost 722) v otevírací době této knihovny, viz e-katalog knihovny.

     2. Kontaktní osoby

      Fakulta architektury ČVUT
      místnost 664
      Thákurova 9
      166 34 Praha 6 - Dejvice

      

    
    


Please wait …