1. Ateliér experimentální | Florián | FLOW

     Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
     Místnost 204
     Pondělí 14:00 - 17:30
     Čtvrtek 14:00 - 17:30
    2. První schůzka Čt 15. Únor 13:30 místnost 204
     Druhá schůzka Po 19. Únor 13:30 místnost 204

     Ateliérová zadání

     A)

     1. ATSS
     2. ATU
     3. ATVZ
     4. ATV
     5. DSN
     6. DP
     7. 500ATSS
     8. 500ATU
     9. 500ATVZ
     10. 500ATRN
     Experimental Housing
     Studio FLO│W is of the opinion that a digitally-driven architecture should be flexible, interactive and adaptable. Software is a driving force in all the phases of the structure planning and rise of the building′s architecture. A characteristic feature is continuous effort of innovation. Architecture becomes inspired by the natural processes projecting into the procedure of planning based on application of evolutionary technologies enriched both by advanced simulations, animations and the tools of building structure design, and by parametric design system and script methods. By the creative engagement of algorithms an architect, a designer or a student can generate endless number of similar structures of buildings, which means a geometry output of predetermined dimensional, referential and functional dependencies. The structure is defined by algorithms entered by a row of variables as, for example, the needs of users, climate parameters, behaviour, a number and dimension of the particular components. If the algorithmic scripts that determine the shape and location of the components are written additionally in a rather general way, it is possible to change the input parameters, and thus also the final design of the building structure. The evolutionary models make possible the combination of atomic structure and mechanic properties of the material with macro behaviour of the building structure as a whole embodied into the dynamic environment. Evolutionary inspired process of planning is understood as a process of optimation, where anadequate solution can be found in the space of all possible solutions. Architecture and urbanism can be based on the swarm theory, where the built environment is defined as a space that is formed not only by smart components, but also by synthetic biology, which not only with each other, but also with the users mutually cooperate. We live in the time of Internet of Things, related with virtualisation and technologies, such as analysis of Big Data, computer simulations, augmented reality, 3D print, and robots. The aim is to connect people and processes into a single functional organism, which will also lively communicate with its environment. The digitally-driven architecture aims at the paradigmatic shift from static via interactive to adaptable structures sensitive to application of materials and exploitation of natural sources. The outputs are evaluated and presented not only by the means of posters, but first of all through videos, virtual reality and models on the principle of e-manufacturing technic.
     1. 01/48

      

     1. Instalace zima 2013/14 | Foto Miloš Sedláček
     2. Martin Císař | Semi-Living Architecture
     3. Martin Císař | Semi-Living Architecture
     4. Martin Císař | Semi-Living Architecture
     5. Jindřích Ráftl | re:location
     6. Jindřích Ráftl | re:location
     7. Jindřích Ráftl | re:location
     8. Dominik Císař | Fract
     9. Dominik Císař | Fract
     10. Dominik Císař | Fract
     11. Dominik Císař | Fract
     12. Dominik Císař | Fract
     13. Jan Petrš | Re-adaptive city
     14. Jan Petrš | Re-adaptive city
     15. Jan Petrš | Re-adaptive city
     16. Tomáš Tatýrek | Hexatrin
     17. Tomáš Tatýrek | Hexatrin
     18. Instalace zima 2011/12 | Foto Diana Sen
     19. Petr Bláha | Stadion Štvanice
     20. Michal Bednář | Evo Tectonics
     21. Michal Bednář | Evo Tectonics
     22. Michal Bednář | Evo Tectonics
     23. Jan Tůma | 2:Real
     24. Pavel Borůvka | Tensegrity Membrane Tower
     25. Dominik Císař | VAR - SPACE
     26. Daniel Volák | UMDCS Robotics
     27. Daniel Volák | swarm_bot_concept
     28. Daniel Volák | swarm_bot_concept
     29. Daniel Volák | swarm_bot_concept
     30. Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
     31. Jan Tůma | Double Reality Performance
     32. Aleš Zahrádka | Hemisphere Facade
     33. Nina Pevná | Walking Gallery
     34. Michal Kutálek | Next Level
     35. Nina Hedwic | Palác umění
     36. Dalibor Dzurilla | Prototypal Thermae
     37. Dalibor Dzurilla | Prototypal Thermae
     38. Dalibor Dzurilla | Prototypal Thermae
     39. Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
     40. Klára Švecová | Přístřešek nad letním kinem
     41. Klára Švecová | Přístřešek nad letním kinem
     42. Tomáš Tatýrek | Skleněný dům
     43. Tomáš Tatýrek | Sun Airport
     44. Miroslav Hlava | Quadcopter recharge platform
     45. Daniel Volák | UMDCS Robotics
     46. Daniel Volák | UMDCS Robotics
     47. Radka Kuchařová | broken ribs
     48. Radka Kuchařová | broken ribs

     Instalace zima 2011/12 | Foto Diana Sen

    3. Odborní asistenti / Doktorandi

     Ing. arch. Lukas Kurilla

     Ing. arch. Jan Petrš

     Ing. arch. Jindřich Ráftl, MgA.

    4. FLORIAN STUDIO│STUDENT WORKS

     • Studio FLO|W zastává názor, že digitálně řízená architektura má být flexibilní, interaktivní a adaptabilní. Software je hnací silou ve všech etapách plánování struktury a vzniku stavby. Charakteristickým znakem je neustálá snaha o inovace. Inspirací se stávají rozmanité přírodní procesy, jež se promítají do procesu plánování, které je založeno na aplikaci evolučních technik obohacených jak o pokročilé simulace, animace a nástroje pro plánování designu struktury stavby, tak i o parametrické projektové systémy a skriptovací metody. Kreativním zapojením algoritmů může architekt, projektant či student generovat nekonečně mnoho podobných struktur staveb, což představuje geometrický výstup předem definovaných rozměrových, referenčních a funkčních závislostí. Struktura je definována algoritmy, do nichž vstupuje řada proměnných, jako jsou například potřeby uživatele, klima parametry, chování, počet a dimenze jednotlivých komponentů. Pokud jsou algoritmické skripty, jež určují tvar a lokalizaci komponentů, napsány dostatečně obecně, je možné měnit vstupní parametry, a tím i finální design struktury stavby. Evoluční modely umožňují kombinování atomické struktury a mechanických vlastností materiálu s makro chováním struktury stavby jako celku zasazeného do dynamického prostředí. Architektura a urbanismus mohou být založeny na teorii roje, v níž je zastavěné prostředí definováno jako prostor, který je formován chytrými komponenty a roboty, jež nejen spolu, ale i s uživateli vzájemně spolupracují. Evolučně inspirovaný proces plánování je chápán jako proces optimalizace, ve kterém se nalézá vhodné řešení v prostoru všech možných řešení. Digitálně řízená architektura se zaměřuje na paradigmatický posun od statických přes interaktivní až k adaptabilním strukturám citlivým k aplikaci materiálů a využívání přírodních zdrojů. Výstupy jsou posuzovány a prezentovány nejen prostřednictvím posterů, ale především prostřednictvím videa, virtuální reality a modely na principu techniky e-manufacturingu.

     • Studio FLO|W se zaměřuje na deset flexibilních oblastí, jež se vzájemně ovlivňují:

     • Inovativní konstrukční systémy
     • Sklo jako konstrukční materiál
     • Chytré materiály
     • Energeticky účinné budovy
     • CAD/CAM a CAD/CAE technologie
     • Automatizace a robotizace
     • Digitální továrna
     • BIM/PLM Správa životního cyklu
     • Kvantové systémy
     • Nanotechnologie

     • Studio FLO|W vytváří pro své členy předpoklady pro publikování projektů v zahraničí /např. v publikaci „Distinguishing Digital Architecture“, editor by Yu-Tung Liu, Birkhäuser, atd./, získávání ocenění v soutěžích /např. FEIDAD Award, Philips Award, Pilkington Competition, Trimo Architectural Award, atd./, absolvování studijních stáží na školách /např. AA London, TU Delft, TU Munich, TU Berlin, Universität Stuttgart, RWTH Aachen, ISU-International Space University Strasbourg, Agentura NASA, University of Pensylvania, atd./ a v architektonicko-konstručních ateliérech /např. Renzo Piano Workshop, Specialist Modelling Group Foster and Partners London, Arup AGU London, Arup Associates London, AECOM London, Heatherwick Studio London, Jürgen Mayer H. Architects Berlin, LAVA [Laboratory for Visionary Architecture] Stuttgart_Berlin_Sydney, ONL [Oosterhuis_Lénárd], atd./.

     Více informací:   www.studioflorian.com    http://eabiennial.com/


    
    


Please wait …