1. Bc. Bohuslav Šenkýř
     Cargallery Prague
     Cargallery Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Stempel & Beneš
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Předmětem diplomové práce je návrh v Praze nové typologie a tj. budovy Cargallery. Nová typologie diplomového projektu nazvaná CarGallery vnikla na základě ověřených fungujících faktů ze zahraničí, jedná se o víceúrovňový showroom, či nákupní galerii pro auta. Diplomová práce se bude také zabývat samotnou strukturou okolí, převážně nevyhovující budovou celní pošty. Práce má vhodně doplnit strukturu Smíchova a vytvořit pomyslnou bránu do města při příjezdu od Plzně.

      AUTORSKÁ ZPRÁVA, ÚVOD

      Cargallery, galerie pro auta, či showroom. Ambiciózní, ale reálná typologie pro nové metody prodeje a vystavování automobilů v městské struktuře. Stavební program Cargallery umožňuje svojí kapacitou poskytnout prostor několika vystavovatelům současně a zajistit vysoce kvalitní prostor v blízkosti centra města. Dále typologie pomáhá zamezit rozrůstání nových budov do periferií, čímž podporuje trend zahušťování města. Cargallery - budoucnost ve vystavování a prodeji. Při hledání vhodné lokality byly rozhodující aspekty jako je vzdálenost centra, dopravní obslužnost, městská struktura a okolí. Ke konečnému výběru lokace pomohly také podrobné analýzy v rámci diplomového semináře, které se mimo jiné zaobíraly hlukovou mapou Prahy, z níž lze poměrně snadno vyčíst frekventovanost komunikací. Po zvážení všech výše uvedených kritérií byla vybrána oblast v okolí ulice Plzeňská, tzv. brána či tepna na západ. Pro stavu Cargallery byla pak konrétně zvolena nezastavěná parcela nacházející se v části rozdvojení ulic Plzeňská a Vrchlického, do které z části zasahuje i budova celní pošty. Těsné okolí je lemováno pěti a více podlažní obytnou zástavbou s občanskou vybaveností, přičemž nezastavěná nárožní parcela se nachází přímo uprostřed. V bezprostřední blízkosti můžeme najít také několik typických unifikovaných showroomů světových značek, které nevhodně zabírají prostor bytové výstavbě. Jedná se o 380 metrů uliční čáry v ulici Vrchlického, což jsou pro představu čtyři bloky bytové zástavby v ulici Vinohradská.

      Urbanistický koncept
      Uzavřené linie domu velikosti městského bloku jasně definují uliční prostor a navazují na stávající rohovou zástavbu tří činžovních domů. Nově navržené ulice si drží od rušných tříd odstup a jsou lemované stromořadím zakončeným ve špici bosketem vysokých stromů. Vstup do objektu byl navržen uprostřed hmoty do ulice Vrchlického z důvodů výhodné obslužnosti objektu. Vjezd do podzemních garáží se pak nachází v ulici Pod Klamovkou. Výškově objekt graduje k západní špičce, kde dominantně dotváří vstup do města.

      Struktura objektu
      Objekt s délkou 140metrů je členěn provozně i hmotově do třech částí. Srdce objektu tvoří výstavní prostory pro automobily, západní část kanceláře a východní část servis a technické zázemí. Výstavní prostory jsou pojednány s náležitou velkorysostí, přičemž koncepce vytvořila galerii s kruhovým půdorysem, kterou obíhá rampa. Spirála rampy se obtáčí kolem jednotlivých pater, a zároveň spojuje provozní části budovy jako je office a servis. Na mezipatrech rampy jsou umístěny prostory pro zasedání, konference, či jednání s klienty. V posledním podlaží je navržena restaurace s výhledem na celou galerii. Ke komunikaci v budově slouží primárně rampa pro návštěvníky, či výtahy, které jsou umístěny vy středu kruhového půdorysu. Pro vertikální pohyb automobilů slouží autovýtah umístěný v části servisu, kde je automobil připraven k vystavování a následně po spojovacím krčku přepraven na své místo v kruhové galerii.

      Konstručně technické řešení
      Celková konstrukce je kombinací několika principů moderního stavění. Celý objekt je založen na železobetonové desce. Středová část kruhové
      galerie vychází z geometrických principů přímkových ploch, které byly použity například i při návrhu rozhledny Ještěd. Konstrukce galerie je z vhodné kombinace oceli a železobetonových desek. Části galerie a kanceláří jsou železobetonové racionální konstrukce v unifikovaném modulu. Galerie je zasklena nezávislou fasádou na terčích napnutou mezi stropní desku a šikmé podpory v parteru.

     2. Synopsis

      The subject of the master thesis is a new  typology in Prague. The new typology called CarGallery design on the basis of verified facts from abroad, it is a multilevel showroom or shopping mall car. This thesis will also deal with the very structure of the neighborhood. Work has usefully complement the structure of Smíchov and create imaginary gateway to the city upon arrival from Pilsen.

      
     1. Oponent

      David Chmelař

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP PDF 10 MB
      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …