1. Bc. Petra Brůžková
     Strakonice - revitalizace bývalé továrny Fezko
     Strakonice - revitalization of a former factory Fezko

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2015/16
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Girsa - památková péče
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem mé diplomové práce je transformace a revitalizace bývalého továrního areálu Fezko v historickém centru města Strakonice. Území je výjimečné svou polohou, podobou i sousedstvím. V bezprostřední blízkosti továrny se nachází dominanta středověkého hradu Strakonice a přilehlého zámku. Továrna a hrad dohromady vytvářejí panorama soutoku řek Otavy a Volyňky, jednu z nejvýraznějších dominant města Strakonice.

      Projekt se zabývá továrnou v několika rovinách. Řeší budoucí urbanistické směřování celého území vymezeného oběma řekami, hradem a železnicí. Detailněji pak určuje nový stavební program pro několik stávajících budov a novostavby.

     2. Synopsis

      The main theme of my diploma project is the transformation and revitalization of the former factory complex Fezko in the historic city center of Strakonice. The area is exceptional for its location, form and neighborhoods.

      The factory is located near to the monumental area of Strakonice castle. Factory and castle together create a panorama of the confluence of the Otava and Volyňka river, one of the most dominant element of the Strakonice city. The project deals with the factory on several levels. It solves the future direction of the whole urban area defined by two rivers, castle and railway and determines the new utilization for several existing buildings and design new objects.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Karel Kuča

     2. Soubory ke stažení

      1. portfolio DP - část 1 PDF 9 MB
      2. portfolio DP - část 2 PDF 12 MB
      3. portfolio DP - část 3 PDF 11 MB
      
      1. 01/06

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled přes řeku Volyňku
      2. Vstup
      3. Prostor před knihovnou
      4. Situace - parter
      5. Nadhled - celek
      6. Nadhled - detail

      Pohled přes řeku Volyňku

      

    
    


Please wait …