1. Bc. Klára Křivánková
     Regenerace a úprava centra Milevska
     Regeneration and layout alteration of the Milevsko city center

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Sedlák
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Základním východiskem řešení je přesun autobusového nádraží mimo centrum města, návrat přirozených funkcí a činností do města a s tím související obnova struktur a měřítka.

      Dispozici náměstí celkově narušenou demoličními zásahy doplňuji v prolukách. Jinak plochu nechávám volnou pro shromažďování a pořádání akcí. V prostoru dnešního autobusového nádraží navazuji kompaktní městskou zástavbou, která spoluvytváří po svém obvodu specifické charaktery ulic Růžová, Havlíčkova, Pod Farou.

      Navržené kompoziční schéma nové zástavby je založeno na obnově uliční sítě, respektování uličních čar stávající zástavby, zvýraznění os významných budov a průhledech na pozitivní architektonické dominanty.

      Novým urbanistickým prvkem je propojení Havlíčkovy ulice s náměstím podél obchodního domu Centrum.  V ulici Havlíčkova je odkryt potok, který tudy nyní vede zatrubněný.  Dále tato ulice propojuje „plácky“, každý s jinou kvalitou, s hlavním náměstím. Tak vznikají prostory s intimní atmosférou, které jsou naprostou protiváhou k hlavnímu volnému otevřenému náměstí.

     2. Synopsis

      The basis for the solution is moving of the bus station outside the city centre, returning of natural functions and activities to the city centre and related restoration of structures and scale.

      I complete the disposition of the city square, overall disrupted by demolition, in vacant sites. I am otherwise leaving the area open for public gatherings and the organization of events. In place of the current bus station, I continue with compact urban development, which co-creates the character of the streets Růžová, Havlíčkova, and Pod Farou along its periphery.

      The proposed compositional scheme of the new development is based on the restoration of the street network, respecting of the street lines of the current development, highlighting of the axes of significant buildings and the vistas of positive dominant architectural structures.

      A newly introduced urban element is the connection of Havlíčkova street with the city square along the Centrum department store. A stream that is currently running through a pipeline in Havlíčkova street is also uncovered as part of the restoration. This street further connects places, each with a different quality, to the main square. This creates spaces with intimate atmosphere, which are a complete counterpoise to the open area of the main square.

      
     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio PDF 15 MB
      
      1. 01/12

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …