1. Bc. Ondřej Chudý
     Rozvoj obce Stračí
     Stračí development approach

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2014/15
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Tématem diplomové práce je studie urbanistického rozvoje obce Stračí ve vztahu k okolní krajině a k městu Štětí. Práce se zabývá aktuálním tématem sociální udržitelnosti současné vesnice, jejíž fungování zásadně ovlivňuje společenské, technologické, hospodářské a demografické změny. Hledá potenciály v území na základě analytické části a propisuje je do návrhové části. Návrh ukazuje možný obraz vesnice v dnešní době. Hledá rezervy ve stávající struktuře a zároveň vymezuje rozvojové plochy pro výstavbu a jejich využití s cílením na zpracování veřejného, sdíleného prostoru. V návrhu je ukázáno několik charakterů zástavby s různým zapojením do krajiny a okolí.

     2. Synopsis

      The topic of diploma project is development of municipality Stračí in relation to the surrounding countryside and the city Štětí. Thesis deals with the topical issue of social sustainability of the current village whose functioning significantly affects social, technological, economic and demographic changes. Looking for potentials in the area based on the analytical part, and traced them to the design part. Proposal shows a possible image of the village today. Searching for reserves in the existing structure whilst identifying development areas for the construction and use of targeted treatment of public, shared space. The proposal indicated several characters with different buildings involvement in the landscape and surroundings.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Igor Kovačevič, Ph.D.

     2. diplomní práce Ondrej Chudy

      1. portfolio PDF 18 MB
      2. posudek vedoucího práce PDF 6 MB
      3. posudek oponenta PDF 3 MB
      
      1. 01/16

      Obrazová dokumentace

      1. vztah město-vesnice
      2. vesnice
      3. náves
      4. plácek na návsi
      5. ulička
      6. zpevněná plocha
      7. u kapličky
      8. u studánky
      9. severní zástavba
      10. ulice severní zástavby
      11. ulice severní zástavby
      12. komunitní zahrada
      13. přechod sadu a komunitní zahrady
      14. výhled z jižního ostrohu
      15. výhled od vinic z mola
      16. pohled od severu

      vztah město-vesnice

      

    
    


Please wait …