1. Bc. Martin Jezdinský
     Plovoucí sousedství
     Floating neighbourhood

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15121 Ústav prostorového plánování
     Ateliér
     Landscape & Architecture
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Úkolem diplomové práce bylo navrhnout využití vodní plochy Holešovického přístavu. Zpracované území je rozděleno vodní plochou přístavu na dvě části a jejich propojení je řešeno navrženým mostem. Území je navrženo se záměrem přiblížit ho co nejvíce veřejnosti i pro sportovně rekreační funkci (marina). Plovoucí jednotky uspořádané jako řadové domy tvoří celek s veřejným prostorem plovoucího klubu. Navrhované architektonické řešení zdůrazňuje funkci jednotlivých objektů s důrazem na detail a volbu materiálu. Návrh je doplněn o koncept využití Bubenského nábřeží.
     2. Synopsis

      The goal of the diploma project was to design a new use for the water area of the Holesovice Harbor, an ideal floating unit and to join the river with the public space Designed objects are located on the western embankment of the Holesovice Harbor. The resolved area is separated by the water area and the connection between those was established by a proposed bridge. The area was designed to become accessible to public even for recreational use (marina). Floating units organised as attached houses create a whole with public space of the floating club. Proposed architectural solution emphasises the function of each of the objects. The design was enriched for a concept of use of the Bubenske nabrezi.
      
     1. Oponent

      Ing. arch. Zdeněk Fikar

     2. Ke stažení

      1. Martin Jezdinský - portfolio PDF 9 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      1. perspektiva Holešovického přístavu
      2. plovoucí klub
      3. most pro pěší

      perspektiva Holešovického přístavu

      

    
    


Please wait …