1. Bc. Michaela Kloudová
     Semily Řeky - mezi městem a krajinou
     Semily Řeky - Between Town and Landscape

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      V Semilech se kombinuje krása podkrkonošské přírody s kaňonem řeky Jizery a silná industriální stopa. V současné době se město potýká s problémy, jako stárnutí populace, úbytek obyvatel a úbytek pracovních míst po zániku hlavně textilních továren a izolace od větších silničních tahů. Téměř jedinou stavební poptávku tvoří rodinné domy. Ty se rozrůstají na stráních nad městem a zasahují do typické venkovské zástavby. Vytipovala jsem na celém území města několik parcel pro stavbu rodinných domů. Záměrem je rozložit nové parcely po zastavěném území obce tak, aby navazovaly na stávající infrastruktury a aby ve výsledku nevznikla velká zóna s jedním typem architektury a jedním charakterem obyvatel. Nová zástavba je definována regulací, která pomáhá zachovat charakter stávající rozptýlené venkovské zástavby. Území Řeky je vymezeno ramenem Jizery a náhonem vedoucím ke komplexu bývalé textilní továrny, která je nevyužívaná a spolu s přilehlou dělnickou kolonií chátrá. Na druhém cípu tohoto ostrova leží největší semilské sídliště. Továrna a sídliště jsou od sebe odděleny “územím nikoho”, prostorem zavážený stavebním odpadem a zarostlým náletovou zelení, ten je špatně průchodný a nevzbuzuje pocit bezpečí. Zadní část ostrova je tak naprosto odříznuta od sídliště i zbytku města. Beru v úvahu situaci města a v nejbližších letech a nepředpokládám průmyslové využití tovrny. Zároveň nepočítám s velkým stavebním rozvojem v oblasti bydlení. Mým záměrem je ale ostrov scelit, propojit se sídlištěm a oživit jeho severozápadní cíp. Chci zachovat hodnotné části areálu, zpřístupnit je veřejnosti a očistit areál od těžko využitelných přístaveb. To vše v souladu se záměrem zdůraznit silný charakter místa, jak přírodní tak industriální.

     2. Synopsis

      In Semily are combined the beauty of a foothills nature and the Jizera river canyon with strong vestiges of industry. Currently, the town faces challenges such as population aging, population decline and job losses, especially after the demise of many textile factories and isolation from major roads. Almost the only construction demands are family houses. They sprawl on the hillsides above the city and extend to typical rural buildings. I have identified throughout the town several plots for construction of houses. The intention is to spread new plots for built-up area of the village so that build on existing infrastructure. There will not be a large area with one type of architecture and one character of the population. The new area is defined by the regulation, which helps to maintain the character of the existing scattered rural development. The territory „Řeky“ is defined by a river branch and a drive, which leave to the complex of the former textile factory that is now unused. The factory and a labor colony deteriorate. On the other lappet of the island is the biggest Semily settlement. The factories and the settlement are separated by a "no man's land ". This area is overgrown and buried by construction waste. It is poorly permeable and it does not evoke a sense of security. The rear part of the island is completely cut off from the rest of the island and from the town. I take into account the situation of the town, I do not count with a large building development in the area of housing or industry. My intention is reintegrate the island, connect with the settlement and revive the northwest corner. I want to preserve valuable part of the area and make it available to the public. This is in keeping with the intention to emphasize the strong character of the place, natural and industrial.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Petr Nacházel

     2. Soubory ke stažení

      1. Michaela Kloudová - portfolio PDF 16 MB
      
      1. 01/11

      Obrazová dokumentace

      1. Semily- jednotlivé zásahy
      2. Semily- Řeky
      3. původní stav
      4. bourání
      5. nová výstavba
      6. interiér krytého bazénu
      7. nový dvůr bývalého areálu textilky
      8. ulice mezi bývalou dělnickou kolonií a novými řadovými domy
      9. úprava náhonu
      10. úprava břehu Jizery
      11. Semily- Řeky

      bourání

      

    
    


Please wait …