1. Ing. Miroslav Klofáč
     Nová Petrova bouda, Krkonoše
     The new Peter´s Cottage, Krkonoše

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Suske Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Projekt Nová Petrova bouda nahrazuje komplex budov, s více než dvousetletou tradicí, mezi Špindlerovým Mlýnem a Dívčími kameny, který podlehl požáru v r. 2011. Lokalita se nachází ve výšce 1280 m n. m. na křižovatce turistických tras. Projekt vstupuje do přírodního prostředí Krkonošského národního parku stavebně netradičními, avšak přírodě blízkými tvary. Dva obří oblázky jsou „položené v trávě“ jihovýchodního svahu přesně v místech, kde stály dva původní objekty. Suterén nejstarší – třetí – budovy zůstal částečně zachován a projekt jej doplňuje a využívá jako restauraci se zázemím, vč. tradiční možnosti posezení na částečně prosklených terasách, i venku. Všechny tři objekty jsou spojeny podzemním tunelem. Organické novostavby slouží k ubytování hostů – větší jako hotel, menší jako turistická útulna. Interiéry a nosná konstrukce „oblázků“ je dřevěná a energeticky aktivní obvodový plášť je z důvodu drsných klimatických podmínek z titanového plechu. Plášť je částečně pokrytý fotovoltaickým potiskem. Součástí návrhu je malá přečerpávací vodní elektrárna na Červeném potoce, kořenová čistírna odpadních vod, nádrže pro sběr dešťové vody a garáž pro techniku v kamenném objektu původní ČOV.

     2. Synopsis

      The project New Petr´s Chalet replaces a complex of buildings with more than two hundred years of tradition, situated between Špindlerův Mlýn and Dívčí kameny, which burned down in the year 2011. It is located on a crossroads of tourist paths 4 199 feet above the sea level. The project enters the natural environment of The Krkonoše Mountains National Park with shapes that are unusual from the construction point of view, however, are very natural from the perspective of landscape and wildlife. Two humongous pebble stones “lay in grass” of the southeast slope placed precisely on the spot of the two original buildings. The basement of the oldest - third - building remained partly undestroyed and the project completes it into a restaurant with hinterland, including traditional option of seating both on partly windowed terraces or outside. All three objects are connected with an underground tunnel. Organic new buildings serve to accommodate guests – the larger as a hotel, the smaller as a tourist lodge. The interiors and the supporting structure of the “pebbles” are made of wood and energetically active cladding is made of titanium plate due to severe climatic conditions. The cladding is partly covered with photovoltaic arrays. A minor pumped-storage hydroelectric power station situated on the Červený potok, wetland wastewater purifier, rainwater collectors and a garage for equipment storage in the stone body of the original wasteland purifier are designed as a part of the project.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Libor Habanec

     2. Soubory ke stažení

      1. Miroslav Klofáč - portfolio PDF 9 MB
      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …