1. Bc. Jana Rýznarová
     Písek - Pod hradbami
     Písek - Pod hradbami

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Plicka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Se záměrem uzavření zeleného hradebního pásu a propojením nábřeží se projekt zabývá lokalitou Pod hradbami v Písku. Na místě nynějšího areálu městského koupaliště, který znepřístupňuje břeh řeky a přerušuje tak pomyslnou linii prostupnosti nábřeží, navrhuji bydlení pro seniory a k němu přilehlou zahradu. Ta vyzývá k procházkám nejen zde bydlící, nýbrž i ostatní občany. Soukromá zahrada se skrývá ve dvoře objektu domu s pečovatelskou službou, který je řešen jako standardní bytový dům. Řešení nabízí prostory pro trávení času v komunitě či soukromí.

     2. Synopsis

      The project concerns the locality Pod hradbami in Písek, with the intention of completing of the green zone of the city wall and interconnection with the riverbank. At the place of current site of the public outdoor swimming pool, which makes the riverbank inaccessible and interrupts the imaginary line of the permeability to the riverbank, I suggest apartments for the senior citizens and a garden adjacent to it, which prods into walking not only the residents but also the other inhabitants of the city. The private garden can be found in the court of the building with the nursing service, which is designed as standard apartment block. This design offers enough space for spending free time both in community as well as in private.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Vladimír Krajíc

     2. Ke stažení

      1. Jana Rýznarová - portfolio PDF 10 MB
      
      1. 01/15

      Obrazová dokumentace

      1. Dvůr s kavárnou
      2. Komunitní zahrada
      3. Ulice Ostrovní
      4. Z náměstí
      5. Ze zahrady
      6. Loubí
      7. Pohled z lávky
      8. Půdorys 1.np
      9. Půdorys 2. np
      10. Půdorys 1.pp
      11. Situace širších vztahů
      12. Koncept zahrady
      13. Schéma
      14. Řezy území
      15. Navržená situace

      Dvůr s kavárnou

      

    
    


Please wait …