1. Marek Václavík
     Mateřská škola a dětské centrum v rozvojové oblasti univerzitního kampusu v Cáchách
     Nursery and Child Center in the Development Area of the University Campus in Aachen

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Orientace budovy reaguje na systém západní zástavby a svým natočením pomáhá definovat bulvár. Zároveň budova pojednává pásmo volnější zástavby, rozbíhá se, rozehrává se. Základní stavební jednotkou budovy jsou moduly z betonové skořepiny o pěti různých velikostech. Motivem tvaru modulu je typický tvar domečku, který má každé dítě s domem asociovaný. Prioritní je orientace a otevření směrem k jihu kvůli dostatečnému proslunění prostor tříd a prostor odvrácených směrem k severu. Různorodost modulů  spolu s barevným odlišením pomáhá dětem k lepší orientaci a rozpoznání prostor školky. Školka pracuje s dětským měřítkem a výšky místností jsou definovány pomocí různě snížených podhledů rozmanitých tvarů. K dodání jisté hravosti byly domečky rozhýbány a díky tomu se dynamika školky projevuje i v interiéru. Směrem do zahrady se rozbíhají dětská hřiště v daných modulech školky, avšak rastr hřišť přechází do volnější struktury. Konceptem bylo vytvořit hravý prostor blízký dětskému chápání, prostor plný dynamiky, různorodých tvarů a barev beroucí ohled na dětské měřítko.

     2. Synopsis

      Orientation of the building responds to the western area and helps to define the main boulevard. The building also describes  middle lax area, is gaining dynamics and playful appearance. The basic building blocks of the building are modules made of the concrete shell of five different sizes. The motive of the module form  is the typical shape of the house that every child has associated with it. Priority is orientation and opening towards the south because of sufficient insolation of classroom space and space averted towards the north. The variety of modules together with different shades helps children to better understanding and recognition of area nurseries. Nursery works with children's scale and the heights of the rooms are defined by different suspended ceilings of various shapes. The playfulness houses were moved and thus the dynamics of the nursery is also reflected in the interior. The playgrounds diverge toward the garden in the modules of the kindergarten, but raster of the playgrounds gets freer structure. The concept was to create a playful space near the children's understanding, a space full of dynamism, of various shapes and colors, taking into account the children's scale.

      
     1. Oponent

      Ing. Vratislav Jílek

     2. Soubory ke stažení

      1. Marek Václavík - portfolio BP PDF 17 MB
      
      1. 01/09

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace interiéru třídy
      2. základy
      3. půdorys
      4. pohled na střechu
      5. řezy
      6. pohledy

      

    
    


Please wait …