1. Bc. Pavel Hodan
     Bytové domy ve Vršovicích
     Apartmens in Vršovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Lábus
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Zadáním projektu je zástavba proluk ve stávající urbanistické struktuře v Praze Vršovicích mezi ulicemi Moskevská, Krymská a Bezejmenná, domy s převažující bytovou funkcí a obchodním parterem. 

      Návrhem v urbanistické rovině se snažím respektovat stávající strukturu složenou z obytných bloků. Základním principem je citlivé doplnění hmoty do stávající zástavby, tak aby byl uchován charekter místa a využil se potenciál, které místo nabízí. Důležitým faktorem je reakce na stávající cesty územím, které dělají z řešeného území lokální centrum Vršovic. Celé území je rozděleno na proluky Magnolia a Carnea. Pozemky určené pro výstavbu jsou výrazně svažité s jižní orientací k významnému veřejnému prostoru tržíčku.

     2. Synopsis

      Task of the project is area in existing urban structure in Prague Vršovice between the streets of Moskevská, Krymská and Bezejmenná by houses with predominant housing functions and business parter.

      Proposal in the urban level I try to respect the existing structure composed of residential blocks. The basic principle is sensitive completion to the existing buildings so that was stored character of place and exploit the potential of the site offers. An important factor is the reaction with existing structure. Public space have local center status. The area is divided into a vacant lots Magnolia Carnea. Land intended for construction are strongly sloping south facing significant public space.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová

     2. Soubory ke stažení

      1. Pavel Hodan - portfolio PDF 15 MB
      
      1. 01/23

      Obrazová dokumentace

      1. Moskevská
      2. Krymská
      3. Tržíčko
      4. Krymská
      5. Krymská
      6. Cafébar
      7. Bezejmenná
      8. Moskevská
      9. Galerie
      10. Vnitroblok
      11. Vnitroblok
      12. Galerie

      Moskevská

      

    
    


Please wait …