1. Bc. Lucie Bíbrová
     Dostavba lokality Michelská – Ohradní
     Completion of the locality Michelská - Ohradní

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Klokočka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Lokalita se nachází ve vnitřním kompaktním městě. V oblasti, kde se setkává několik forem zástavby. Tématem bylo nalézt vhodné architektonicko - urbanistické řešení této lokality. Dotvořit městskou strukturu v místě střetu několika různých urbánních struktur a nalézt vhodnou funkci pro danou lokalitu, vhodné měřítko, proporce a vztahy nových objektů(u) a prostoru. Výsledkem je návrh dostavby území mezi ulicemi Ohradní a Michelská. Na pozemku, kde se dnes nachází parkoviště, jsem navrhla bytový dům s vnitřními garážemi a pronajímatelnou plochou v přízemí, kterou dotvářím stávající parter. Součástí návrhu bylo i přilehlé okolí navrženého domu, včetně zalesněného svahu za domem pod ulicí Ohradní, který je v návrhu upraven prořezáním, regenerací a vytvořením nových cest a odpočinkových míst s lavičkami na park. Vytváří tak hodnotnou relaxační zónu v zeleni, nejenom pro navrhovaný dům, ale také pro okolní obytnou zástavbu.

     2. Synopsis

      The site is located in the inner compact city . In the area where he meets some forms of development. The theme was to find a suitable architectural - urban design of this site. Complete the urban structure at the site of conflict several different urban structures and find the suitable function for the site , appropriate scale , proportions and relations of the new object (s ) and space. The result is a proposal for the completion of the site between the streets and Ohradní Michelská . The land , which is now a parking lot , I proposed apartment building with internal garage and rentable area on the ground floor , which complete existing parter . Part of the proposal was also proposed building adjacent neighborhood , including the wooded hillside behind the house under the street Ohradní , which is modified by cutting , regeneration and the resolved of new paths and rest areas with benches at the park . It creates a valuable relaxation zone in the countryside, not only for the proposed house , but also for the surrounding residential areas .

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Markéta Cajthamlová

     2. Soubory ke stažení

      1. Lucie Bíbrová - portfolio PDF 20 MB
      
      1. 01/13

      Obrazová dokumentace

      1. Pohled z jihovýchodu
      2. Pohled při příjezdu zhora po ul. Michelská
      3. Pohled z křižovatky ulic Michelská a Ohradní
      4. Koncept
      5. Situace
      6. Typické podlaží

      

    
    


Please wait …