1. Bc. Kateřina Knotová
     Bedřichův Světec - Revitalizace sídla a kostela sv. Jakuba
     Regenration of Bedřichův Světec Village and St. Jacob's Church

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2013/14
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15114 Ústav památkové péče
     Ateliér
     Ateliér Cikán
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem práce bylo najít vhodnou metodu záchrany středověkého sídla Bedřichův Světec s kostelem sv. Jakuba a tu prezentovat v návrhu koncepce prostorové revitalizace obce. Práce v části stavebněhistorického průzkumu obsahuje podrobnou revizi a doplnění poznatků o stavebních dějinách kostela a v části návrhové detailně propracovává centrální část obce, kostel, jeho interiér, areál a vazby areálu.

      V návrhu katastru vesnice je navrženo doplnění aleje kolem silnic, dojde k obnově některých polních cest ve stopách původních, dnes již zaniklých. Na původních místech budou doplněny drobné architektonické prvky usnadňující orientaci v krajině.

      V návrhu vesnice je navrženo doplnění domů na místech domů zaniklých. Jsou navrženy nové domy v jednoduché hmotě, která vychází ze stávajících objektů v obci. Po obvodě vesnice je navržena nová zeleň.

      V návrhu interiéru kostela jde o restaurátorské ošetření omítek, konzervace románského zdiva, zcelení obnaženého mladšího zdiva pačokem, dále návrh nové kruchty a mobiliáře (nový oltářní stůl, ambon, křtitelnice, kropenka, sedes a lavice).

     2. Synopsis

      The aim of this project was  to find an appropriate method of preservation for medieval village of Bedrichuv Svetec with St. Jacob’s Church and a perished medieval manor.

      Historical survey part of the project  revised and expanded on earlier surveys. Design part of the project proposes subtle complementing changes in the village’s urbanism. It looks into the paris’s landscape and  central part  of the village in detail, as well as the church itself and it’s interior.

      The parish’s roads are rebordered with fruit trees, some of the perished footpaths are rebuilt and demolished wayside crosses put back to place.

      New houses are placed in abandoned plots and trees are planted to form a green envelope of the village.

      Simple new church furniture is designed and church’s old walls and stuccoes are preserved.

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Miloš Solař
      PhDr. Vladislav Razím (část SHP)

      
      1. 01/14

      Obrazová dokumentace

      1. SHP analýza přízemí - zdivo
      2. SHP analýza patro - zdivo
      3. SHP analýza přízemí - omítky
      4. SHP analýza patro - omítky
      5. SHP analýza - fotoplán jižní stěny lodi
      6. SHP analýza - fotoplán severní stěny lodi
      7. SHP analýza - fotoplán trimfálního oblouku
      8. rekonstrukce stavebních etap - románská,gotická a pozdně gotická
      9. rekonstrukce stavebních etap - úpravy renesanční, 17.-18. stol, 19. stol.
      10. návrh úprav v katastru obce
      11. návrh úprav - interiér kostela
      12. vizualizace interiéru postela
      13. vizualizace interiéru postela - pohled z kruchty

      

    
    


Please wait …