1. Josef Váně
     Bydlení a služby - Podolské schodiště
     Housing & service - Podoli staircase

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Bakalářská práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     B 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15127 Ústav navrhování I
     Ateliér
     Ateliér Aulík
     Předmět
     ATBP Ateliér - bakalářská práce
     1. Anotace

      Projekt se zabývá studií vztahu podolského schodiště směřujícího k Jedličkovu ústavu a dále na Vyšehrad, ulicí Ve Svahu, ulicí Sinkulovu, různou intenzitu zástavby a rozdílný způsob zastavěnosti způsobený terénním reliéfem a problematikou kombinace blokové, vilové, panelové a původní zástavby. Alespoň na každý z těchto řešených témat se snaží objekt reagovat.
          Objekt se nachází ve dvou liniích podél Podolského schodiště. V současnosti se v tomto terénním zlomu nachází rozvaliny původní zástavby a neudržovaná, náletová zeleň. Ačkoliv se jedná o „podhradí“ okolí připomíná suburbánní prostory panelových sídlišť. Bezprostředním kontaktem domu se schodištěm se snažím navodit pocit „intenzity“ městského centra. Zároveň však stoupání po schodišti přináší překvapivé změny pro kolemjdoucího chodce.
           Charakter Sinkulovi ulice a ulice Ve Svahu je velmi rozdílný co do typu zástavby, tak do intenzity dopravy a celkového vjemu z prostředí. Ani jeden však nenabízí kvalitní prostory, způsobené právě volnou plochou podél Podolského schodiště. Na různou výškovou úroveň uličních profilů reaguje i objekt.
          Objekt je rozdělen do 5 subobjektů, každý charakteristický svou funkcí a reakcí na své okolí, jak okolní zástavby tak na sebe sama. Zásadním cílem však byl udržet jednotný vizuální charakter jednotlivých částí objektu.
          Objekty reagují na stoupající terén a úzkou parcelaci zlomu v úpati vrchu. Zdi na vnější hraně pozemku jsou řešeny jako štítové, pro budoucí zástavbu a následné doplnění celé uliční čáry podél Sinkulovy ulice. Objekt se tak chová i ve stoupajícím terénu, s výzvou zintentivnit zástavbu celého pruhu mezi příslušnými ulicemi.
          Okolí Podolského schodiště je silně monofunkční - bydlení. Veřejnou komunikaci schodiště zpřístupnuji veřejnou vybavenost v podobě ordinací a pronajímatelných prostor, maloformátovou kanceláří s charakteristickým řešením horního osvětlení a dvoupatrovou kavárnou přístupnou z ulice Ve Svahu i z Podolského schodiště.
          Objekt využívá maximálně možnost úzké parcely pro parking, dostává se i pod samotné Podolské schodiště, které se tak stalo součástí projektu. Nad pronajímatelnými plochami se nacházejí 2 typy velkoformátových bytů (155 a 222 m2).
          Charakter dispozice bytů je silně ovlivněn požadavkem na štítové stěny a úzkou a hlubokou parcelu. Dvoupatrový mezonet se plně orientuje k jižní fasádě. 2.  typ bytů je charakteristický obráceným pořadím obytných ploch, než u podobně řešených bytů. Obytná zona v podobě plně otevřené dispozice obývacího pokoje, kuchyně a venkovní terasy se obrací tímto způsobem k jižní straně. Vstupní patro tohoto třípodlažního bytu je možné řešit jako nezávislý prostor pro pronájem, pro osoby s omezenou možností pohybu nebo pro vícegenerační rodinu. Pronajímatelné prostory pod byty jsou koncipované pro možnost pronájmu těchto rezidentů.

     2. Synopsis

      The project deals with the study of the relationship Podoli stairs towards Jedlicka Institute and the Vyšehrad, Ve Svahu street, Sinkulova street, different intensity and different methods of installation space consumption caused by terrain relief and the issue of a combination block, residential, panel and original buildings. At least on each of these topics addressed are trying to object to respond.
      The building is located in two lines along Podoli stairs. The direct contact of the house with stairs trying to evoke a sense of "intensity" of the city center. At the same time, however, climb the stairs brings surprising changes for passing pedestrians.
      Property Sinkulova street and Ve Svahu Street is very different to what type of buildings and into the traffic intensity and the overall perception of the environment. But neither offer quality space, caused by the open area along Podolsky stairs. On a different level street elevation profiles reacts object.
      The building is divided into 5 subobjects, each characterized by its functions and responses to their surroundings, as the surrounding buildings and of themselves. The principal objective, however, was to maintain a uniform visual character of different parts of the building.
      Objects respond to rising terrain and narrow parceling break in the foot of the hill. The walls at the outer edge of the land are treated as a shield for future installation and subsequent addition across the street line along Sinkulova street.
      Surroundings Podoli staircase is strongly mono-functional - housing. Public communication staircase makes available public facilities in the form of offices and leasable space, small-format office with a characteristic solution overhead lighting and two-story cafe accessible from the street in slope from the Podoli stairs.
      The building uses maximum opportunity for narrow parking lots, gets even under very Podoli staircase, which became part of the project. Above surfaces are 2 types of large-size apartments (155 and 222 m2).
      Property flat is heavily influenced by demand for gable walls and narrow and deep plots. Duplex apartment is fully oriented to the south facade. Second flat type is characterized by the reverse order of residential areas than similarly flats. Residential zone in the form of a fully open layout living room, kitchen and outdoor terrace are turning this way to the south side. Entrance floor of this three storey apartment can be treated as an independent space for rent, for persons with reduced mobility or multi-generational family. Lettable area under apartments are designed for the possibility to rent these residents.

      
     1. Oponent

      Ing.arch. Petr Rajtora

     2. Soubory ke stažení

      1. vane_josef_portfolio_2013 PDF 10 MB
      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

      

    
    


Please wait …