1. Bc. Irena Mádlová
     Metropolitní bydlení v Praze
     Metropolitan building in Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomové práce je návrh nové typologické formy bytového domu určené pro konkrétní lokalitu a jeho možná citace a uplatnění pro další dvě podobné lokality vnějšího města Prahy. Práce vychází z rešerše analýz regulativů, procesních podmínek a konkrétních příkladů zahraničních realizací bytových souborů v Evropě. (viz příloha diplomní seminář) Návrh reflektuje změny a nové tendence ve společnosti, ekonomice a v územním plánování metropole na počátku 21. století. Součástí práce je návrh konkrétní nízkopodlažní bytové zástavby s vysokou hustotou zastavění do předměstského prostředí Prahy s rozptýlenou zástavbou. Mezi cíle návrhu patří dosažení městskosti pražských předměstí prostřednictvím zahušťování rozptýlené nízkopodlažní zástavby, poukázání na možné legislativní překážky bránící realizaci tohoto typu a návrh kvalitního obytného prostředí na hranici města a zeleně, které bude kontextuální vůči původní zástavbě a bude finančně dostupné. Součástí práce je urbanistický návrh 3 lokalit – Trója, Modřany, Radlice, a detailnější architektonický návrh 1 lokality v Praze v Tróji. Vytvořením vzorového typu, kterým se stal átriový řadový dům ( max. 2 – podlažní) a návrhem možných urbanistických řešení společenského konceptu, vznikly principy nového možného osídlování předměstí Prahy, které by mohly předejít případným negativním vlivům současnosti – vysídlování centra, suburbanizace, dezurbanizace a ztrátě kompaktnosti města.

     2. Synopsis

      The aim of this thesis is the proposal of a new typology of the residential building forms for the specific site and its possible application for quotes and other two similar locations outside the Prague. The work is based on research analysis of regulative, process conditions, and specific examples of realization of foreign housing complexes in Europe. (see Annex diploma seminar) Draft reflects the changes and new tendencies in society, economy and city planning in the early 21st century. Part of this work is the proposal of concrete low-rise apartment buildings with high-density built-up in a suburban area of Prague with scattered houses. The objectives of the proposal are to achieve „city face“ Prague suburb diffuse thickening by low-rise buildings, pointing to possible legislative barriers to the implementation of this type and design of high quality residential environment on the edge of the city and greenery that will be contextual to the original development and will be affordable. Part of this work is urban design of three locations - Trója, Modřany, Radlice, and detailed architectural design of one site in Prague in Troja. By creating a model of the type I created terraced house (max. 2 - storey) and designed possible solutions urban social concept originated principles of the new potential settlement suburb of Prague, which could prevent potential negative effects of present time - center displacement, urbanization, desurbanization and the loss compactness of the city.

      
     1. Oponent

      prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

      
      1. 01/19

      Obrazová dokumentace

      1. vizualizace Trója
      2. situace parteru Trója
      3. funkční schema Trója
      4. schema dopravy Trója
      5. schema míry soukromí a regulace Trója
      6. pohledy Trója
      7. návrh Modřany
      8. situace Modřany
      9. fční schema Modřany
      10. schema dopravy Modřany
      11. schema míry soukromí Modřany
      12. návrh Radlice
      13. situace Radlice
      14. schemata Radlice
      15. základní typy
      16. varianty typů
      17. urbanistický koncept
      18. vznik typů
      19. analýzy

      vizualizace Trója

      

    
    


Please wait …