1. Bc. Vojtěch Miler
     Metropolitní bydlení v Praze
     Metropolitan living in Prague

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Kohout – Tichý
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Cílem diplomové práce je návrh nové typologické formy bytového domu určené pro konkrétní lokalitu a jeho možná citace a uplatnění pro další dvě podobné lokality vnitřního města Prahy. Práce by měla vycházet z rešerše analýz regulativů, procesních podmínek a konkrétních příkladů zahraničních realizací bytových souborů v Evropě (viz část diplomní seminář). Návrh by měl reflektovat změny a nové tendence ve společnosti, ekonomice a v územním plánování metropole na počátku 21. století. Součástí práce je návrh městského bloku nebo části bloku sestávajícího z vybrané typologické formy bytového domu. V tomto případě by se mělo jednat o návrh tzv. townhousů, jejichž výstavba je v Praze limitována legislativními překážkami. Townhouse je výrazně městská forma domu, kombinující standardy individuálního bydlení, ale vytvářející městské prostředí s vyšší hustotou osídlení a kompaktní formou. Tím je tato forma bydlení schopná čelit suburbanizačním tlakům na výstavbu nového bydlení. Součástí diplomové práce je urbanistický návrh řešení vybrané lokality Žižkova (hlavní lokalita), Holešovic a Nuslí, je užití navrženého typu bydlení prověřeno.

     2. Synopsis

      The aim of this thesis is the proposal of a new typology of residential building forms for the specific site and its possible application to another two similar locations of the inner city of Prague. The work should be based on a research analysis of regulations, process conditions, and specific examples of foreign housing complexes in Europe (see diploma seminar). The proposal should reflect changes and new tendencies in society, economy and city planning in the early 21st century. Part of this work is the proposal of a city block or the block consisting of selected typological forms of dwelling. In this case, we talk about proposal of townhouses, whose construction is in Prague limited by legislative obstacles. Townhouse is typicaly urban form of the house, combining individual living standards, but creating urban environment with high densities. This building form is able to withstand suburbanisation trends and preserves compact city urbanism. The thesis also includes urban design solutions of selected sites Žižkova (main location), Holešovice and Nusle where is the use of the proposed housing types examined.

      
     1. Oponent

      prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

      
      1. 01/32

      Obrazová dokumentace

      1. návrh townhousů pro Žižkov
      2. schema postupu
      3. Žižkov
      4. zákres Žižkov
      5. koncept
      6. řez příčný
      7. řez podélný
      8. analýzy Žižkov
      9. situace Žižkov
      10. Žižkov význam a poloha domů
      11. Žižkov hierarchie prostor
      12. Žižkov schema parteru
      13. Žižkov základní regulace
      14. Žižkov text
      15. zákres Holešovice
      16. Holešovice úvod
      17. Holešovice koncept
      18. Holešovice situace
      19. Holešovice analýzy
      20. Nusle zákres
      21. Nusle úvod
      22. Nusle koncept
      23. Nusle situace
      24. Nusle analýzy
      25. koncept domů
      26. jednotlivé typy
      27. jednotlivé typy
      28. jednotlivé typy
      29. jednotlivé typy
      30. jednotlivé typy
      31. jednotlivé typy
      32. jednotlivé typy

      návrh townhousů pro Žižkov

      

    
    


Please wait …