1. Bc. Miroslav Juren
     Azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum
     Reception centre for parents with childern and drop in centre

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2012/13
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15118 Ústav nauky o budovách
     Ateliér
     Ateliér Šestáková
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Stěžejním tématem práce je azylový dům pro rodiče s dětmi a nízkoprahové centrum, které vhodně doplňuje samotný azylový dům. Obě tyto stavby fungují jako ostrovy bezpečí, které mají za úkol pomáhat lidem v nelehké situaci. Zá­kladní princip je tedy vytvořit pro rozdílné skupiny uživatelů příjemné prostředí, které přijmou za své, které je ale zároveň nebude vyčleňovat ze společnosti, ale naopak jim pomůže k návratu do „normálních“ kolejí.

      Řešený pozemek se nachází na zajímavém místě u Podolských schodů v Praze. Mezi hlavní specifika místa patři kontrast drobné zástavby vůči blokové, svah a nedokončená bloková zástavba.

     2. Synopsis

      The project looks into design of a shelter house for parents with children and a drop in centre, which suitably supplements the shelter house itself. Both buildings function as islands of safety; their mission is based on helping people in tough situation. Basic principle is a creation of pleasant environment for different groups of clients. The environment should be easily adoptable and should not distinguish them from society – on the contrary, it should help them to balance their lives.

      Project’s site is located on interesting place near Podolské schody in Prague. Contrast of a different scale of development, a slope and an incomplete block of buildings make the main characteristics of the place. 

      
     1. Oponent

      Ing. arch. Šárka Voříšková

     2. Soubory ke stažení

      1. Miroslav Juren - portfolio PDF 8 MB
      2. Miroslav Juren - předdiplomní seminář PDF 8 MB
      
      1. 01/29

      Obrazová dokumentace

      1. pohled z ulice Sinkulova
      2. vývoj v několika skicách
      3. hlavní myšlenky
      4. hlavní myšlenky
      5. foto modelu
      6. foto modelu
      7. foto modelu

      pohled z ulice Sinkulova

      

    
    


Please wait …