1. Bc. Benedikt Markel
     plovoucí rybí tržnice
     floating fish market

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15129 Ústav navrhování III
     Ateliér
     Ateliér Hájek
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

      Hlavní myšlenkou této práce je naplnit dosud nevyužitý potenciál řeky Vltavy veřejnou funkcí, novým smyslem. Poukázat na urbánní rezervu naší metropole, která na Vltavě může rozvíjet svoji společenskou, kulturní či rekreační dimenzi. 

      Kontakt s řekou v centru Prahy je v létě osvěžující, v zimě romantický, patří k našim základním potřebám, byť podvědomě. Analyzovaným místem mé práce je Rašínovo nábřeží na Praze 2 – v současnosti parkoviště, přístavní molo, místo konání občasných kulturních akcí a farmářských trhů. 

      Jakou funkci by na tomto místě měl plovoucí dům vykonávat? Co bude dostatečně silné na to, aby se z náplavky stalo aktivní místo centra poskytující lidem atraktivní prostředí pro jejich identifikaci s místem? Odpovědí se mi stala vzrůstající obliba současných farmářských trhů kolidující s nekvalitními prostory a zázemím pro jejich konání, v současnosti v Praze není jediná kvalitní / plně funkční zastřešená tržnice. Rozhodnutí pro plovoucí tržnici podpořily i vývoj poptávek a významné změny v oblasti gastronomie u nás, které charakterizuje právě i nakupování čerstvých potravin.

     2. Synopsis

      The main idea of this work is to fill the untapped potential of the river Vltava public office, a new sense. Show the urban reserve our capital, which on the Vltava can develop their social, cultural or recreational dimension.

      Contact with the river in the city center is refreshing in the summer, in winter, romantic, one of our basic needs, even subconsciously. Analyzed the place of my work is Rasinovo embankment in Prague 2 – currently the parking lot, pier, instead of the occasional cultural events and farmers markets.

      What is the function at this point would be to perform a floating house? What will be strong enough to turn Náplavka became active site center providing an attractive environment for people to identify with their place? The answer to me was the growing popularity of farmers‘ markets present conflicting with low-quality spaces and facilities for their actions, currently in Prague is not only good / fully functional roofed market hall. The decision to float the marketplace to support the development of demand and significant changes in the field of gastronomy with us, which is characterized by just shopping and fresh food.

     3. Oponent

      Ing. arch. Petr Burian

      
      1. 01/08

      Obrazová dokumentace

      1. hlavní vizualizace
      2. perspektivní řezové schema
      3. interiér

      hlavní vizualizace

     1. Soubory ke stažení

      1. portfolio diplomního projektu rybí tržnice PDF 17 MB
      

    
    


Please wait …