1. Bc. Vanda Pálková
     Smíchovské předmostí železničního mostu
     Smíchov's Bridgehead of a Railway Bridge

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Zimní
     Akademický rok
     2011/12
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15119 Ústav urbanismu
     Ateliér
     Ateliér Plicka
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
     1. Anotace

       

      Tato práce si klade za cíl zanalyzovat vybraný výsek území, najít jeho nejzásadnější problémy a nalézt pro něj vhodnou funkční náplň a formu uspořádání a toto dále zpracovat formou urbanisticko-architektonického návrhu.

      Vybraným výsekem území se stalo předmostí železničního mostu na Smíchově; cíp vymezený řekou Vltavou z východu a jihovýchodu, ulicí Strakonickou, resp. Svornosti ze západu a ulicí Vltavskou ze severu.

      Jedná se o cennou lokalitu, ležící sice přímo v širším centru města, avšak zároveň na samém jeho okraji, ve velké rozvojové oblasti Smíchova. Ocitáme se na rozhraní pevného “kamenného města” a jeho suburbie; v místě jakési brány do města při příjezdu z jihu.

      Výsledkem je koncept nového využití území, zahrnující změny dopravního systému, funkční a prostorové vymezení nově navrhovaných i regenerovaných obytných městských bloků a rámcová studie dvou nově navrhovaných objektů zásadně kvalitu území ovlivňujících.

       

     2. Synopsis

      The goal of this thesis is to analyze the area, find it’s essencial problems and find the most suitable new arrangement of the area and to process these into a new masterplan.

      The selected area segment has become a bridgehead of a Smíchov’srailway bridge; a tip defined by a river Vltava at eastern side, StrakonickáStreet at West and Vltavská Street at North.

      It is a valuable spot, located straight in the wider city centre nevertheless on it’s very edge; in the major development area of Smíchov. We find ourselves on a boarderline of a compact city and it’s suburbia; at a “gate” to the city while arriving from the south.

      The outcome is a conception of a new land use, including the changes of a transport system, functional and spatial delimitation of proposed and newly regenerated urban residential blocks;

      and framework study of two proposed new buildings significantly affecting the quality of the area.

     3. Oponent

      MgA. Ing. arch. Michal Fišer

      
      1. 01/03

      Obrazová dokumentace

     1. Soubory ke stažení

      1. DP_PálkováVanda_portfolio PDF 6 MB
      

    
    


Please wait …