1. Bc. Filip Novotný
     Komerční centrum v Holešovicích
     Commercial center in Holešovice

     Jazyk práce
     český
     Typ projektu
     Diplomová práce
     Semestr
     Letní
     Akademický rok
     2010/11
     Studijní program
     N 3501 Architektura a urbanismus: Architektura
     Ústav
     15123 Ústav stavitelství I
     Předmět
     DP Diplomní Projekt
    2. Anotace

     Diplomová práce byla vytvořena v atelieru Aulický-Aulická-Mikule-Kándl pod vedením Doc. Ing. Arch. Václava Aulického. Jedná se o architektonickou studii objektu s komerčním využitím, který se nachází v Praze v Holešovicích na volné parcele mezi ulicemi Veletržní a Strojnická. Účelem této práce bylo navrhnout objekt, který bude splňovat parametry „inteligentní“ budovy, bude respektovat nejnovější ekologické trendy a technologie, zlepší dostupnost služeb a kvalitu přilehlého prostředí. Objekt zaujímá většinu plochy této trojúhelníkové parcely, ale jednotlivé rohy objektu jsou propojeny vnitřní zasklenou pasáží. V této pasáži se v úrovni parteru nacházejí obchody a služby, které jsou přístupné jak z interiéru, tak z exteriéru. Kanceláře, které zaujímají 5 podlaží mají vstup z vloženého podlaží v atriu nad obchodní pasáží. Dále se v objektu nacházejí 3 venkovní zahrady, fitness, welness, supermarket a občerstvení. V okolí byla částečně upravena doprava, přidány jízdní pruhy pro cyklisty a rozšířeny přilehlé chodníky se stromořadím z jižní strany. Celkově by měl objekt vhodně zapadnout do stávající zástavby.
    3. Synopsis

     This thesis was created in-studio Aulický Aulická-Mikule-Kandla led by Doc. Ing. Arch. Vaclav Aulický. This architectual study is about building with commercial use, located in Prague in Holesovice on free plot betwen the streets Veletržní and Strojnická. The purpose of this study was to design a building that meets the parameters of „smart“ building, will comply with the latest environmental trends and technologies, improve service availability and quality of the adjacent environment. The building occupies most of the surface of this triangular plot, but the different corners of the building are linked by inner passages with glass roofing. In this passage are shops and services on the ground level which are accessible from the interior and also from the exterior. Offices, which occupy five floors have input from the inserted floor in the atrium above the shopping mall. Furthermore, in the building are three outdoor garden, fitness, wellness, bistro and supermarket. There has been partly adjusted traffic, add bicycle lanes and extend sidewalks with tree alley on the southern side of building. Overall, the object should properly fit into existing buildings.
    4. Oponent

     Ing. arch. Hynek Fetterle


    
    


Please wait …